Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Civilrätt C

Kursen Civilrätt C behandlar arbetsrätt och familjerätt. Kursen tar upp juridiska frågeställningar i anställningsförhållandet och rättsregler inom de centrala delarna av arbetsrätten samt att identifiera grundläggande frågor inom äktenskaps- och samboenderätten, arvs- och testamentsrätten samt barn- och familjerätten.

civilrätt c
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Civilrätt C är en obligatorisk kurs på grundnivå inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Civilrätt C består av arbets- och familjerätt, två rättsområden inom den sociala civilrätten. Såväl arbetsrätten som familjerätten karakteriseras av pågående och dynamiska förändringar som sker på grund av ändrade samhälleliga, sociala, kulturella och ekonomiska villkor för individen. Europeisering och internationalisering av rätten, exempelvis genom den ökade betydelsen av mänskliga rättigheter (såsom rätten till privat- och familjeliv, barns rättigheter och förenings-och strejkrätt) har också bidragit till rättsområdenas föränderliga karaktär.

Civilrätt C fokuserar på tre huvudteman i arbetsrätten: den svenska arbetsrättsliga modellen med självreglering av arbetsmarknadsparterna (kollektiv arbetsrätt), reglering av förhållandet mellan arbetsgivare och en arbetstagare (individuell arbetsrätt) och diskrimineringsrätt. Tre huvudteman tas också upp i familjerätten: den rättsliga regleringen av familjen (föräldrar och barn), den personliga och ekonomiska regleringen för makar och sambor samt successionsrätten (arv och testamente).

Utöver den skriftliga salstentamen examineras studenterna genom ett uppsatsmoment. Detta består av att författa en uppsats. Uppsatsen syftar till att öka studenternas kritiska tänkande och analysförmåga, genom att behandla en juridisk frågeställning med utgångspunkt i rättskälleläran och med tillämpning av rättsdogmatisk metod som innefattar ett kritiskt perspektiv.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen. 

  Kursbeskrivning (222 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar, workshops, rättsfallsseminarium och grupphandledning. Beträffande undervisningen råder inga närvarokrav.

  Examination

  Examination sker genom författande av en uppsats och skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Göran Lind och Petra Herzfeld Olsson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

  Gruppanmälan HT21

  Gruppanmälan öppnas dagen efter introduktionsföreläsningen eller kursstart.

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  cc@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Helene Fotiadis Forssjö

  Amanuens:
  Rawaz Nermany

  Kursföreståndare: 
  Göran Lind 
  Petra Herzfeld Olsson