Stockholms universitet
Go to this page on our english site

IT-rätt

Kursen IT-rätts övergripande syfte är att, med utgångspunkt i samband mellan juridik och informationsteknik (IT), ge en fördjupad förståelse för rättsinformatiken.

rättsinformatik
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


IT-rätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Tonvikten ligger på den kommersiella IT-rätten med anknytande ansvarsfrågor. Kursinnehållet omfattar även informationsfrihet och integritetsskydd i mer vidsträckt bemärkelse bl.a. mot bakgrund av rättens internationalisering genom digitala nätverk av olika slag.

Kursen behandlar således centrala komponenter i IT-rätten som är tvärjuridisk och omfattar ett flertal traditionella rättsområden, ofta i nya kombinationer med varandra. Det faktum att normgivning och rättstillämpning i ökande utsträckning äger rum i digitala miljöer inverkar på rättsbildningen. Beroende på hur IT införs och används inom en organisation kan rättssäkerhet, effektivitet och affärsmässighet både förstärkas och försvagas. En grundläggande förutsättning för juridiskt hållbara lösningar är att adekvata säkerhetsjuridiska skyddsåtgärder av både tekniskt och organisatoriskt slag har vidtagits. I det praktiska rättslivet blir detta påtagligt när rättsliga infrastrukturer för uppgiftshantering, dokumentation, kommunikation digitaliseras och automatiseras.

Under kursen är den kommersiella IT-rätten i fokus med särskild inriktning på IT-avtalslösningar, outsourcing, immaterialrättsliga frågor kopplade till IT, personuppgiftslagstiftning, rättens internationalisering och digitalisering samt ansvarsfrågor.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (20 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av seminarier samt ett grupparbete. Undervisningen sker på svenska och engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, genomförande av grupparbete, genomförande av skriftlig uppgift samt genomförande av opponering.
   

  Examinator


  Katarina Fast Lappalainen
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista IT-rätt HT-21

  Följande litteratur är kursfordran HT-21:

  • Agne Lindberg, Johan Kahn, Björn Krouthén, IT-avtal - särskilt om outsourcing : en praktisk handledning, 1 uppl., Nordstedt Juridik AB, 2009
  • Malin Edmar, Internetpublicering och Sociala medier: en juridisk vägledning, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, 2021
  • Richard Susskind, Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future, 2 uppl., OUP Oxford, 2017

  Seminarieuppgifter och hänvisningar till övrigt material kommer publiceras i Athena.

  Rekommenderad litteratur:

  • Cecilia Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik - Juridiken i det digitala informationssamhället, 4 uppl., 2021
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  itratt@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Simon Tell

  Kursföreståndare: 
  Kacper Szkalej