Specialkurser

Specialkurser är fördjupningskurser på avancerad nivå som läses under de sista terminerna på juristprogrammet.

Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Juridiska institutionens specialkursutbud omfattar omkring 25 kurser per termin och ger studenterna på juristprogrammet tillfälle till fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnesområden. Ett flertal av kurserna ges på engelska. Ansökan görs terminsvis: vanligen senast 15 april inför höstterminen och senast 15 oktober inför vårterminen via antagning.se.

 

För information om kurserna som bland annat kursinnehåll, litteraturlista och schema svarar i första hand aktuell kursadministratör. Kursadministratören nås via kursens e-postadress som finns under ”Kontakt” på aktuell specialkurshemsida.

För mer information om antagningsförfarandet kontakta studievägledare Jenny Nyman Hök (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).

Specialkurserna kan endast sökas av studenter på juristprogrammet. Den som har tagit ut sin juristexamen äger inte tillträde till specialkurserna.

Specialkurserna kräver generellt en större arbetsinsats av studenterna än de obligatoriska kurserna. Tänk på att det kan vara mycket svårt att ha andra åtaganden vid sidan av studierna! Se respektive kurshemsida för en uppfattning om kursens upplägg och obligatoriska moment.

Undervisnings- och examinationsspråk står i respektive kursplan (svenska eller engelska).

Det maximala utrymmet för specialkurser i juristexamen är 45 hp specialkurser.

Specialkurserna har begränsat platsantal. Huvudregel är att kurser som ges på svenska har 35 platser och att kurser som ges på engelska har 30 platser (undantag finns dock). Utbytesstudenter har förtur till kurserna vilket kan leda till att det blir mycket få platser kvar till studenterna på juristprogrammet.

Om en sökande har gjort fem prioriteringar, tackat ja till samtliga reservplatser och efter den definitiva antagningen inte har blivit antagen till en specialkurs, kommer sökande att erbjudas plats på en specialkurs där det finns platser kvar.


Förbehåll avseende kursutbudet

Ett allmänt förbehåll om kursutbudet måste göras. En kurs som erbjudits kan komma att ställas in om det efter ansökningstidens utgång visar sig att det finns för få sökande eller om något annat oförutsett inträffat. Sökande till sådan kurs kommer då att erbjudas plats eller reservplats på någon annan kurs eller eventuellt få genomgå kursen i form av läskurs.


Tillgodoräknande

Man kan tillgodoräkna vissa juridiska kurser från annat lärosäte som specialkurser. Man kan också tillgodoräkna vissa icke-juridiska kurser lästa vid någon annan fakultet, som enligt Juridiska institutionens praxis kan anses komplettera juristutbildningen. Generellt godkända kurser som icke-juridiska specialkurser inom juristprogrammet är:

- Företagsekonomi: Kurser på grund-, fortsättnings- och påbyggnadsnivå
- Kriminologi: Kriminologi I (grundkurs)
- Nationalekonomi: Kurser på grund-, fortsättnings- och påbyggnadsnivå
- Statistik: Grundkurs
- Statsvetenskap: Statsvetenskap I (grundkurs)

Läs mer om tillgodoräknande inom juristprogrammet 

 

Förtursplatser för juristprogramstudenter

För studerande på juristprogrammet på SU som med godkänt resultat tenterat obligatoriska kurser inom juristprogrammet om sammanlagt 150 hp finns varje termin förtursplatser till någon fristående kurs vid annan institution. Vid urval rangordnas de behöriga sökande efter antal poäng på kurser inom juristprogrammet som tenterats med godkänt resultat. Ansökan görs via www.antagning.se. Sista ansökningsdag: Vanligen 15 april resp. 15 oktober. 

HT2022: Företagsekonomi I, 30 hp.

 

Ämneslika kurser i examen

I juristexamen kan ej medräknas kurs som till ämnesinnehållet väsentligen överensstämmer med annan, tidigare tenterad kurs. Är överensstämmelsen av mindre omfattning kan tillgodoräknande komma i fråga med hela poängtalet eller, då kursen är på 15 högskolepoäng, med 7,5 högskolepoäng. Om du är osäker på om kursen kan medräknas, kontakta studievägledare jenny Nyman Hök innan du gör ditt val.

 

Översikt

Specialkursutbud översikt HT2021-VT2022 (136 Kb)

Specialkursutbud översikt HT2022-VT2023 (210 Kb)

 

Aktuella specialkurser (alfabetisk ordning) 

Advanced Course in Public International Law
Aktiemarknadsrätt
American and English Business Law
Avancerad immaterialrätt
Barnrätt
Bodelning och arvskifte
Bolagsrätt
Central fastighetsrätt
Civilprocess
Comparative Law
Competition Law
Cyber Law
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning
Den nya konstitutionella rätten
Entreprenadrätt
EU Banking and Financial Integration Law
EU Internal Market Law
EU External Trade Relations Law and Policy
Equality Law
Family Law Across Borders
Finansmarknad och kredit
Företagsbeskattning
Försäkringsrätt
Förundersökning
Förvaltningsprocessrätt
Human Rights in a Global Perspective
Insolvensrätt med sakrätt
International Commercial Dispute Resolution
International Criminal Law
International Law and the Global Economy
Internationell förmögenhetsrätt                 
Internationell skatterätt
IT-rätt
Juridisk metodlära
Kommersiell avtalsrätt
Legal English
Legal Systems and Methods
Maritime & Transportation Law
Medicinsk rätt
Medierätt
Migrationsrätt
Miljörätt
Mänskliga rättigheter – nationellt, regionalt och globalt
Offentlig upphandling
Praktisk europaprocess
Rättspsykologi
Skadeståndsrätt
Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning
Straffrättens allmänna del m m
Straffrätt och samhälle
Successionsrätt i teori och praktik
The Global Labour Market and International Labour Law
The Internal Market - Digital and Social Challenges 

Transboundary Environmental Law

 

Profiler - studieår


Studieåret Finansmarknadens juridik:

Sedan HT 11 kan man välja att delta i ett sammanhållet studieår avseende juridiken på finansmarknaden bestående av två specialkurser under hösten och examensarbete under våren. Specialkurserna består av Finansmarknad och kredit, 15 hp och Insolvensrätt med sakrätt, 15 hp. Kurserna ger en god förståelse av finansmarknadens funktion och reglering samt av den civilrätt och insolvensrätt som är relevant på finansmarknaden och i samband med insolvens generellt. Även det internationella perspektivet beaktas. Examensarbetet ska ansluta till studieårets ämnesområden. Det kan utformas som en komplettering till kursinnehållet och utgöra en ytterligare fördjupning av ett valt område eller läggas upp som ett projektarbete tillsammans med en av de externa lärarna från kurserna. Ett projektarbete kan även initieras av externt uppkomna frågeställningar. Studieåret skapar teoretisk och praktisk förståelse för de transaktioner och frågeställningar som jurister verksamma inom området ställs inför samt kontakt med framtida arbetsgivare såsom advokatbyråer, myndigheter och företag. Som lärare engageras i hög grad praktiker från advokatbyråer, domstolar, finansiella institut och myndigheter.  


Studieåret Folkrätten och individen:

Detta sammanhållna studieår i folkrätt, består av specialkurserna Human Rights in a Global Perspective, 15 hp och International Criminal Law, 15 hp samt ett examensarbete. Läs mer under respektive kurs.

 

Om specialkursantagningen

Från och med specialkursantagningen till HT21 sker ansökan via antagning.se. Ansökningsperioden följer den nationella, det vill säga vanligtvis mellan 15 mars – 15 april för höstterminen och 15 september – 15 oktober för vårterminen.

Ansökningsperioden för HT2022 äger rum 15 mars - 19 april 2022.

Ansökan sker för hel termin (om specialkurser på båda perioderna ska sökas) och besked om antagning till specialkurser kommer också att ges för hel termin. Studenten kan bara antas till en specialkurs per period. Definitivt besked om antagning ges i slutet av maj inför hösttermin och i slutet av november inför vårtermin.

 

Generell behörighet

Specialkurser kan endast sökas av aktiva studenter på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Studenter som har varit registrerade på fyra specialkurser eller fler har inte tillträde till fler specialkurser.

Den som har tagit ut sin juristexamen äger inte tillträde till specialkurserna.

 

1. För att få söka specialkurs och bli beviljad behörighet med villkor:

120 godkända obligatoriska hp på avslutade kurser vid juristprogrammet tenterade senast sista ansökningsdag. Dessa kan vara tagna på juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och examensarbete räknas inte in. 
 

2. Behörighet för att påbörja specialkurs:

150 godkända obligatoriska hp på avslutade kurser vid juristprogrammet senast vid specialkursens start. Dessa kan vara tagna på juristprogrammet vid SU eller tillgodoräknade. Specialkurser och examensarbete räknas inte in.

 

Förkunskapskrav

Till de flesta specialkurser finns dessutom särskilt angivna förkunskapskrav som ska vara uppfyllda senast vid specialkursens start. Förkunskapskraven avser tillträde till kursen. Antagning sker alltid under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda senast vid kursstart. Saknas betyg i någon av de kurser som utgör förkunskapskrav måste dispens erhållas av kursföreståndaren innan registrering till kursen kan ske. Det är viktigt att du söker dispens i god tid redan under ansökningsperioden. Skulle dispens nekas har du då möjlighet att ändra ditt kursval innan sista ansökningsdag. Dispensansökan hittar du i blankettarkivet under rubriken "Blanketter, studieintyg och betygsutdrag".

Observera att inga val kan ändras efter sista ansökningsdag. Dispensblankett finns på hemsidan. Dispensblanketten lämnas till och beslutas av kursföreståndaren. För det fall kursföreståndaren avstyrker dispens kan ärendet hänskjutas till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Studenter som läser vår kompletteringsutbildning för utländska jurister

Studenter på kompletteringsutbildningen för utländska jurister vid Juridicum, Stockholms universitet kan söka våra specialkurser om de uppfyller behörighetskravet och antas till specialkurserna i mån av plats.

Behörighetskrav:
Studenterna skall ha tenterat och avklarat kurserna Juridisk introduktionskurs, Civilrätt C och Statsrätt för att vara behöriga att söka specialkurser. Dessutom ska kursen Straffrätt vara tenterad och avklarad vid specialkursens start. Ansökan sker efter ordinarie ansökningstid utgång via e-post till studievägledare Jenny Nyman Hök.

 

Ansökan till specialkurser sker via antagning.se.
 

Antal specialkurser

En student vid juristprogrammet kan vara registrerad på högst fyra specialkurser inom programmet (antal registreringar räknas). Detta gäller oberoende av hur du har fått din plats på en kurs.

Vill man läsa ytterligare kurser är man hänvisad till Juridiska institutionens utbud av fristående kurser på avancerad nivå. 

Det är inte möjligt att förstagångsregistrera sig på mer än en specialkurs under samma period. Du har inte möjlighet att ändra din ansökan efter att ansökningstiden har gått ut.


Rangordning

Sökande kan rangordna fem specialkurser per period men antas endast till en specialkurs per period, det vill säga en specialkurs för A-perioden och en specialkurs för B-perioden. A-perioden är terminens första 10 veckor och B-perioden är terminens 10 sista veckor.

Det är möjligt att rangordna 5 kurser per period, det vill säga ett första-, andra-, tredje-, fjärde- och femtehandsval. Det är viktigt att du söker kurserna i den rangordning som du helst vill läsa dem då de lägre rangordnade kurserna stryks om du kommer in på en högre rangordnad kurs.

Exempel: Om du vid urval 1 antas till ditt förstahandsval stryks du automatiskt från de lägre rangordnade kurserna. Om du däremot antas till sitt fjärdehandsval står du kvar som reserv på de kurser som i ansökan rangordnats högre. Detta gäller även vid urval 2 – under förutsättning att du har tackat ja till samtliga kurser vid bevakningen. Är du nöjd med den plats du har fått – tacka då ja till platsen och lämna återbud till högre prioriterade reservplatser.
 

Om en sökande har gjort fem prioriteringar, tackat ja till samtliga reservplatser och efter den definitiva antagningen inte har blivit antagen till en specialkurs, kommer sökande att erbjudas plats på en specialkurs där det finns platser kvar.


Bekräftelse

Viktigt: När du ansökt får du en bekräftelse via e-post på din ansökan. Om du inte får en bekräftelse har du inte ansökt på ett korrekt sätt och måste göra om din ansökan.
 

Glömt att söka specialkurs?

Efter att den ordinarie ansökningstiden gått ut hänvisas alla behöriga som är intresserade av att läsa en specialkurs till studievägledare Jenny Nyman Hök, som upprättar reservlistor i kronologisk ordning.
 

Urval

Eftersom begränsat antal platser finns tillgängliga för varje specialkurs görs ett urval. Ju fler godkända obligatoriska kurser på juristprogrammet - tenterade vid Stockholms universitet eller tillgodoräknade senast sista ansökningsdag - desto högre placering i antagningsordningen. Specialkurser och examensarbete räknas inte in. Ingen hänsyn tas till betyg eller eventuella sidomeriter.

När det finns ett begränsat antal platser kvar på en specialkurs och flera sökande studenter har samma poäng sker urval genom lottning.

Om en sökande har gjort fem prioriteringar, tackat ja till samtliga reservplatser och efter den definitiva antagningen inte har blivit antagen till en specialkurs, kommer sökande att erbjudas plats på en specialkurs där det finns platser kvar.

 

Bevakning av plats

HT 2022

Urval 1

Resultatet av den preliminära antagningen kommer att anslås under vecka 20 på antagning.se.


Bevaka din plats i tid

För att behålla din plats respektive reservplats måste du tacka ja.

Detta kan endast göras på antagning.se senast fredag den 30 maj kl. 24.

Tänk på att tacka ja till din/dina plats/reservplatser för både A- och B-period. När du har gjort det får du en bekräftelse via e-post för respektive period.

Viktigt: Om du inte får någon bekräftelse har du inte utfört alla steg i bevakningen korrekt och måste gå tillbaka och göra om.

OBS! Bevakas inte platsen går den förlorad. Om du inte tackar ja, anses du ha tackat nej och stryks från din plats.
 

Urval 2

Besked om du har antagits på någon specialkurs hittar du på antagning.se under vecka 22.

 

Återbud

Om du ångrar dig/får förhinder innan registrering skett och därmed inte avser att läsa den specialkurs som du antagits till ska du lämna återbud på antagning.se.
 

Om du inte har fått en plats

En student som sökt 5 specialkurser per period och bevakat alla reservplatser men efter urval 2 ändå inte fått en plats, kommer att kontaktas av institutionen via e-post och erbjudas plats på specialkurs där det finns lediga platser.
 

Webbregistering och reservantagning

Webbregistrering sker i Ladok för studenter under registreringsperioden ett par veckor innan terminsstart. Information om när registreringsperioden äger rum läggs i god tid ut som en nyhet på vår ingångssida "Utbildning".

Observera att en student som inte registrerat sig senast sista registreringsdatum stryks och platsen går vidare till en reserv.

Efter registreringsperioden vidtar reservantagning. Reserver kontaktas via den e-postadress som finns registrerad i Ladok om det skulle bli platser över på kurser efter den ordinarie reservantagningen. 

Reservantagning sker endast till och med första kursveckan.
 

Avregistrering

Om du ångrar dig/får förhinder efter att du registrerat dig och därmed inte avser att läsa den specialkurs som du har antagits till måste du göra ett tidigt avbrott i Ladok för studenter senast under den första kursveckan (om registreringen inte ska räknas i kvoten om högst 4 specialkursregistreringar). Annars går det att göra ett tidigt avbrott inom 3 veckor från kursstart.

 

Juristprogramstudenter från andra juridiska fakulteter i Sverige (Göteborg, Karlstad, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro) kan söka våra specialkurser i mån av plats.

Tidigast efter den ordinarie ansökningstidens utgång (se www.antagning.se för aktuella tider) kan en student från annan juridisk fakultet kontakta studievägledare Jenny Nyman Hök via e-post för att skrivas upp på reservlista för en specialkurs. Reservlistorna upprättas i kronologisk ordning.

Om en plats blir ledig blir du kontaktad och ska då dels ett aktuellt betygsutdrag dels ett aktuellt registreringsintyg (som visar vilka kurser studenten är registrerad på under innevarande termin alt. visar att studenten inte är registrerad på någon kurs) lämnas in. Dessa ska vara daterade i eller efter april respektive oktober aktuellt år.

Den som har tagit ut sin juris kandidat-/juristexamen äger inte tillträde till specialkurserna.

 

Kontakt

Studievägledare
På denna sida