Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Den nya konstitutionella rätten

Specialkursen Den nya konstitutionella rätten tar främst sikte på den svenska konstitutionella rätten ur både teoretiskt som praktiskt perspektiv och behandlar hur den svenska konstitutionella rätten har förändrats under, i huvudsak, 2000-talet.

paragraf
Foto: Sebastian Duda / Mostphotos


Specialkursen Den nya konstitutionella rätten är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Den svenska konstitutionella rätten har förändrats under främst 2000-talet. Mycket beroende på europarättens inflytande men också beroende av de reformer som gjorts i Regeringsformen (RF) 2010. Denna specialkurs i konstitutionell rätt tar främst sikte på den svenska konstitutionella rätten ur både teoretiskt som praktiskt perspektiv. Främst behandlas den nya RF (ikraft 2011), men även Tryckfrihetsförordningen (och Yttrandefrihetsgrundlagen) aktualiseras. Exempel på frågor som behandlas är relationen mellan riksdag och regering respektive regering och myndigheter, kommunernas rättsliga ställning, skyddet av grundläggande rättigheter, domstolarnas ställning, normgivningsmakten och konstitutionella frågor i samband med lagstiftningsproceduren.

Kursen utgår från dagsaktuella exempel och rätten analyseras utifrån ett kritiskt perspektiv och genom att presentera alternativa synsätt. Som exempel kan nämnas riksdagens roll som främsta lagstiftare, myndigheternas roll, domstolarnas rättsliga ställning, konflikter mellan rättigheter och rättigheter för enskilda respektive för juridiska personer. En del av kursen ägnas åt Europakonventionen och EU:s inverkan på den svenska konstitutionella rätten i vid mening.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (74 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av seminarier och föreläsningar. Den består också av ett studiebesök.
   

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna, genom en salstentamen och genom att studenten författar en promemoria om 10 sidor i valfritt ämne med relevans för kursen.

  Examinator

  Karin Åhman

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  mcl@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall

  Kursföreståndare: 
  Karin Åhman