Stockholms universitet
Go to this page on our english site

EU:s handelsrätt och handelspolitik

Syftet med kursen EU:s handelsrätt och handelspolitik (EU External Trade Relations Law and Policy) är att studenten ska få fördjupade kunskaper om EU-medlemsstaternas gemensamma handelspolitik och regleringen av handeln med tredje land. Kursen ges på engelska.

handelsrätt
Photo: Harvepino / Mostphotos

EU:s handelsrätt och handelspolitik (EU External Trade Relations Law and Policy) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen behandlar fördelningen av befogenheter mellan Unionen och dess medlemsstater, bilaterala handelsavtal, Unionens arbete inom världshandelsorganisationen (WTO) och implementering av Unionens externa åtaganden i medlemsstaterna. Kursen tar sin utgångspunkt i EU:s grundfördrag, EU:s rättighetsstadga och i rättspraxis från EU-domstolen, samt i internationella avtal rörande handel, investeringar och digitalisering. Vidare studeras förhandlingsprocesser och regling av dataöverföring.

Sammanfattningsvis behandlas såväl materielrättsliga som institutionella och processuella aspekter av fysisk och digital handel. Kursen syftar dessutom till att fördjupa studentens metodmedvetenhet och till att öka graden av kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt. Generellt sett ska studenten ges tillräckliga kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna genomföra ett större akademiskt arbete såsom en 30-poängs examensuppsats.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (228 Kb) (på engelska)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av uppsats. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Kunskapskontroll och examination av förväntade studieresultat sker genom ett skriftligt prov, författandet av en självständig uppsats om ca. 15 sidor om en aspekt av den gemensamma handelspolitiken samt genom författandet av en kommentar på en annan students uppsats (peer-review).
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteraturen är på engelska.
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

   

  Se en presentationsfilm om kursen

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  etrlp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo

  Kursföreståndare: 
  Claes Granmar