Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar

Kursen Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar (The Internal Market - Digital and Social Challenges) behandlar de rättsregler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad med utgångspunkt i fördragets regler om fri rörlighet för personer, arbetstagare, tjänster och etableringar. Kursen ges på engelska.

eu social
Photo: LightField / Mostphotos

Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar (The Internal Market - Digital and Social Challenges) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

I kursen behandlas, på avancerad nivå, de rättsregler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad med utgångspunkt i fördragets regler om fri rörlighet for varor, personer, arbetstagare, tjänster och etableringar. Särskild fokus läggs på inre marknadens allt mer framträdande digitala och sociala dimensioner. Digitala utmaningar i form av upphovsrätt men också grundläggande fri- och rättigheter, unionsmedborgarskapets betydelse för tillgång till sociala rättigheter utgör centrala teman i kursen. 

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva ingående kunskaper och förmåga att kritiskt ganska och analysera de materiella rättsregler och problem som kännetecknar samarbetet inom EU på detta område.
Studenten ska även få insikter om de utmaningar som en ökad ekonomisk integration innebär för medlemsländernas skilda modeller av social trygghet, välfärd och solidaritet, där den skandinaviska modellen tas som exempel. 

Kursen uppmuntrar till kritisk reflektion över olika nationella och överstatliga lösningars för- och nackdelar samt deras ekonomiska, immaterialrättsliga och samhälleliga implikationer. Studenten ska under kursen författa en uppsatspromemoria där vetenskapliga frågeställningar ska identifieras och diskuteras.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen. 

  Kursbeskrivning (135 Kb)  (på engelska)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, interaktiva seminarier och lärarledda gruppövningar. Vidare ges individuell återkoppling vid två tillfällen på promemorian innan inlämning. Undervisningen ges på engelska.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid 80% av seminarierna, författande av en promemoria och en peer review av en annan students promemoria samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Jaan Paju
  Branka Marusic

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Videopresentation

  Se en videopresentation av kursen

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  imsd@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo

  Kursföreståndare: 
  Jaan Paju
  Branka Marusic