Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar

Kursen Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar (The Internal Market - Digital and Social Challenges) behandlar de rättsregler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad med utgångspunkt i fördragets regler om fri rörlighet för personer, arbetstagare, tjänster och etableringar. Kursen ges på engelska.

eu social
Photo: LightField / Mostphotos


Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar (The Internal Market - Digital and Social Challenges) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen läggs särskild fokus på inre marknadens allt mer framträdande sociala dimension. Unionsmedborgarskapets betydelse för tillgång till sociala rättigheter samt utvecklingen av en mångfacetterad icke-diskrimineringsrätt utgör centrala teman i kursen. Förutom primärrätt, studeras EU:s lagstiftning på området samt andra ”mjukare” former för samarbete, såsom den sociala dialogen.

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva ingående kunskaper och förmåga att kritiskt ganska och analysera de materiella rättsregler och problem som kännetecknar samarbetet inom EU på detta område. Studenten ska även få insikter om de utmaningar som en ökad ekonomisk integration innebär för medlemsländernas skilda modeller av social trygghet, välfärd och solidaritet.

Kursen uppmuntrar till kritisk reflektion över olika nationella och överstatliga lösningars för- och nackdelar samt deras ekonomiska och samhälleliga implikationer. Studenten ska under kursen författa en uppsatspromemoria där vetenskapliga frågeställningar ska identifieras och diskuteras.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Inre marknaden: digitala och sociala utmaningar

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, interaktiva seminarier och lärarledda gruppövningar. Vidare ges individuell återkoppling vid två tillfällen på promemorian innan inlämning. Undervisningen ges på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid 80% av seminarierna, författande av en promemoria och en peer review av en annan students promemoria samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator


  Jaan Paju
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Litteraturen är på engelska.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Videopresentation

  Se en videopresentation av kursen

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  imsd@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo

  Kursföreståndare: 
  Jaan Paju