Stockholms universitet
Go to this page on our english site

EU:s inre marknadsrätt

Kursen EU:s inre marknadsrätt (EU Internal Market Law) fokuserar på regler om fri rörlighet av varor, tjänster, etablering och personer inbegripet unionens sociala dimension i en konstitutionell kontext. Även konkurrensrätten behandlas. Kursen ges på engelska.

eu marknadsrätt
Photo: Maksym Yemelyanov / Mostphotos

EU:s inre marknadsrätt (EU Internal Market Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursens syfte är att ge studenten bredare och djupare kunskaper om de materiella reglerna avseende den inre marknadens funktionssätt. Vidare syftar kursen till att fördjupa studentens metodmedvetenhet och öka graden av kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt. Generellt sett ska studenten ges tillräckliga kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna identifiera, analysera och lösa problemställningar rörande regelverket kring den inre marknadens funktionssätt. Studenten förbereds för ett större forskningsprojekt såsom en examensuppsats.

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Course description (syllabus) (93 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av uppsats. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Kunskapskontroll och examination av förväntade studieresultat sker genom ett skriftligt prov (salsskrivning); författandet av en självständig uppsats om ca. 15 sidor på ett centralt område inom inremarknadsrätten; samt författandet av en kommentar på en annan students uppsats (peer-review).
   

  Examinator


  Claes Granmar
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteraturen är på engelska.
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

   

  Se en presentationsfilm av kursen

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  euiml@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Cecilia Lundström Hägglund

  Kursföreståndare: 
  Claes Granmar