Om oss

Juridicum samlar forskare, lärare och studenter inom flera rättsvetenskapliga ämnesområden under ett och samma tak. Tillsammans skapar vi starka forskningsmiljöer och kan erbjuda ett brett utbildningsutbud av högsta klass.

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både sett till antal forskare och studenter. Här finns så gott som alla rättsvetenskapliga områden representerade och flera väl etablerade forskargrupper.

Juridiska fakultetens hemsida

Vid juridiska fakulteten finns en institution - den juridiska institutionen. Här förvaltar vi bland annat landets mest sökta juristutbildning, som sedan 1998 är rankat som ett av de bästa programmen i Europa, samt flera internationellt erkända magisterprogram.

 

Institutionen i siffror

Studenter och utbildning

  • Ca 5500 studenter varje år.
  • 9 program på grund- och avancerad nivå
  • Över 125 kurser, varav 30 ges på engelska  

Anställda

Runt 200 anställda arbetar vid den juridiska institutionen, varav:

  • Över 90 lärare (inkl. 33 professorer, 45 lektorer och 15 adjunkter/adjungerade lärare). Nära inpå 65% av dem har en doktorsexamen.
  • Ca 60 teknisk/administrativ personal.
  • 33 doktorander.
 

Vision och strategi

Ur juridiska fakultetens strategier:

Fakulteten kännetecknas av ett samhällsengagemang som ger avtryck i såväl undervisning som forskning. 

Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verksamheten bedrivs inom de ramar som fakulteten anger. Fakulteten beslutar bland annat om utbildningsplaner, kursplaner samt tar beslut om de övergripande strategier som avspeglas i institutionens verksamhet.

Strategier för Juridiska fakulteten 2023-2026 (498 Kb)

En grupp personer av olika bakgrund, kön och ålder

Juridicum arbetar aktivt med att främja lika rättigheter,möjligheter och representation på institutionen, både som studie- och arbetsplats. Vår vision är att mångfald ska vara ett kärnämne i verksamheten.

Läs mer om vårt mångfaldsarbete

Juridiska institutionen bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter såväl för anställda som studenter. Med våra medarbetare, studenter och presumtiva studenter i åtanke så är visionen att alla – oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk bakgrund – ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet. Det är en värdegrund som inte går att tumma på.

Läs mer om vårt jämställdhets- och likabehandlingarbete

Råd för arbetsmiljö och lika villkor, RALV

 

Årets institution vid Stockholms universitet, 2014

Motivering: ”Rådet har beslutat att tilldela Juridiska institutionen priset Årets institution 2014 för föredömligt arbete i att lyfta och integrera frågor kring jämställdhet och jämlikhet på såväl personal- som studentnivå.”
 

Universitetsrankningar för juristprogram och institutioner:

Times Higher Educations, Top Law schools worldwide 2017, plats 45:
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet

QS World University Ranking 2019, plats 101-150:
Juristprogrammet vid Stockholms universitet
 

Universitetsrankningar för magisterprogram:

LLM Guide (Master of Laws program worldwide), plats 12 i Europa:
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

LLM Guide (Top 10 Magisterprogram i ADR) 2020, plats 2 i världen:
Magisterprogram i i internationell kommersiell skiljedomsrätt

Eduniversal Best Masters ranking 2021, plats 24 i västeuropa:
Magisterprogram i internationell kommersiell skiljedomsrätt

 

 

Vår historia

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet inledde sin verksamhet höstterminen 1907 såsom stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola med sju professurer och 81 inskrivna studenter. Fakulteten hade till en början lokaler först i det s.k. Lundbergska huset på Kungsgatan 30. Efter bara ett par år gick flytten till Kungstensgatan där man, trots trångboddhet, blev kvar fram till dess att högskolans byggnad på Norrtullsgatan 2 vid Observatoriekullen stod klar 1927.

1959 bestämde riksdagen att Stockholms högskola skulle flytta ut från innerstaden till Frescati. Det skulle emellertid dröja mer än ett decennium innan de sex ljusblå höghusen stod klara i början 1970-talet och juridiska fakulteten kunde flytta in i sina nya lokaler.

Idag upptar vår verksamhet nästan hela huskropp C i det Södra huset och sett till antal anställda och studenter är vi landets största fakultet.

Läs mer om jurdiska fakultetens tillkomst

 

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till oss vid institutionen på sidan Kontakt.

Kontakt

På denna sida