Publikationer

Ett betydelsefullt inslag i våran forskning – och ett av Juridicums starkaste kännemärken – är förmågan att producera betydande rättsvetenskapliga tidskrifter och publikationer i skriftserier.

Böcker
Foto: Sarinka / Mostphotos

Om våra publikationer och skriftserier

Ur Juridiska fakultetens strategier 2023-2026:

Juridiska fakulteten ska verka för att fakultetens forskning sprids i välrenommerade tidskrifter, förlag och andra kanaler, såväl internationellt som nationellt. 

Genom våra många skriftserier och publikationer har vi möjlighet att samla forskare som är verksamma inom samma område, för att gemensamt kunna generera och sprida forskningsresultat i olika former. 

Utgivningen av skrifterna och publikationerna understödjs i regel av den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Forskare från juridiska institutionen besitter i sin tur olika redaktionella positioner och förverkligar samt distruberar utgivningen. 

 

Europarättslig tidskrift (ERT) har utgivits sedan 1998 och är den första rent europarättsliga tidskriften i Sverige. Tidskriften utkommer fyra gånger per år och består av en samling av artiklar som aldrig tidigare har publicerats.

www.ert.se

 

Juridisk Tidskrift (JT) är knutet till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och riktar sig till såväl forskare som praktiker.

JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt.

www.jt.se

 

Juridiska fakultetens skriftserie har funnits sedan 1985 och speglar olika sidor av den rättsvetenskapliga forskning som bedrivs vid fakulteten eller inom dess vetenskapliga verksamhet. 

Skriftserien drivs inom ramen för en stiftelse benämnd Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och som även inkluderar Juridiska biblioteket.

www.juridiskabiblioteket.org/

 

Nordisk socialrättslig tidskrift (NST) ges ut sedan år 2010. I tidskriften behandlas ämnen inom den nordiska socialrätten. 

Målsättningen med NST är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området, men också att fördjupa kunskapen om och påverka nationell lagstiftning och tillämpning.

www.nordisksocialrattslig.se/

 

Stockholm Institute for Scandinavian Law grundades 1956 med målet att sprida kunskap om skandinavisk rätt och rättsteori utomlands. För att uppnå detta mål publicerar institutet Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.), som är en bokserie med artiklar av skandinaviska akademiker och rättsexperter.

Varje volym av Sc.St.L fokuserar på ett specifikt rättsligt ämne och de flesta av artiklarna har aldrig tidigare publicerats. Hittills har mer än 900 artiklar publicerats, varav de flesta är fritt tillgängliga i fulltext i databasen på hemsidan.

www.scandinavianlaw.se/

 

Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet publicerar de forskningsresultat som produceras vid centret i en egen skriftserie. Det är en stor mängd artiklar och forskningsrapporter som publiceras varje år av forskare knutna till SCCL samt föredragshållare vid större seminarier och konferenser. Till serien hör även en årsskrift samt festskrifter med anknytning till centrets verksamhet.

Länk till skriftserien på Jure nätbokhandel:

www.jure.se/ns

Stockholm Arbitration Yearbook

Stockholm Arbitration Yearbook är en skriftserie som är knuten till SCCL. Första volymen utgavs i augusti 2019. Varje årgång innehåller artiklar om skiljedomsrätt i allmänhet och svensk skiljedomsrätt i synnerhet. Författarna består av svenska och internationella akademiker och praktiker.

Lista över utgivna volymer

 

Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet distribuerar den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket i vilken den aktuella rättsutvecklingen på sjö- och transporträttsområdet analyseras och kommenteras av akademiker och praktiskt verksamma jurister. Att prenumenera är kostnadsfritt.

Därtill utger institutet skriftserien Skrifter utg. av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt.

www.sjorattsbiblioteket.se/

 

Stockholm University Intellectual Property Law Review (SIPLR) är en studentledd tidskrift med fokus på europeisk immaterialrätt. Det främsta syftet med SIPLR är att skapa ett akademiskt juridiskt forum där de mest inflytelserika och betydelsefulla ämnena inom immaterialrätten kan diskuteras av studenter, forskare och jurister.

Redaktionskommittén för SIPLR består av studenter och programföreståndare för magisterprogrammet European Intellectual Property Law vid Stockholms universitet. Studenterna väljs ut under den första terminen av kursen.

stockholmiplawreview.com/

 

Den internationella skriftserien Stockholm Studies in Child Law and Children's Rights ger Stockholms barnrättscentrum ut i samarbete med förlaget Brill Nijhoff. Målet är att publicera aktuella analyser av hög kvalitet runt temat barn och ungdomars relation till det omgivande samhället, med en till två nya volymer per år. 

Stockholm Studies in Child Law and Children's Rights huvudämne är juridik men också tvärvetenskapliga arbeten på temat har en självklar plats i serien. Författarna utgörs av internationellt framstående forskare från hela världen.

Styrelse och utgivna volmer 

 

Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) är en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift som ges ut av en ideell förening - Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tidskrift.

Syftet med UrT är att tillhandahålla en tidskrift som enbart inriktar sig på frågor om offentlig upphandling. Tidskriften innehåller även artiklar om t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.

www.urt.cc/

EU & arbetsrätt

Nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ges ut av av Institutet för social civilrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, och avser att bevaka samspelet mellan EU:s regler och EU:s politik å ena sidan och de nordiska ländernas nationella arbetsrätt å den andra.

Nyhetsbrevet ges ut i samarbete mellan tolv nordiska forskningsinstitutioner.

Nordiskt nyhetsbrev - EU och arbetsrätt

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

Arkiv med hyllmeter av historiska dokument.
Foto: Arkadiusz Wargula / Mostphotos

Principerna om forskningens frihet och självständighet karaktäriserar det vetenskapliga arbetet vid fakulteten. Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer och studentuppsatser av hög vetenskaplig kvalitet.

Sedan 2007, respektive 2018, så publiceras de i det Digitala Vetenskapliga Arkivet.
 

Från och med våren 2018 publicerar studenterna själva sina examensuppsatser i DiVA. Ofta finns de publicerade i fulltext och kan laddas ned direkt från sidan. 

Vill du beställa kopia av en examensuppsats som saknas i DiVA kan du kontakta institutionens arkivarie på e-post roger.nilsson@juridicum.su.se

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida