Under utbildningen

På denna sida har vi samlat användbar information som gäller för alla studenter vid Juridiska institutionen så som examinationsregler, omprövning av betyg, studieavbrott och studenträtt. Det finns även särskild information som enbart gäller för studenter på juristprogrammet.

 

Särskilt om juristprogrammet

Foto: Classen Rafael 


För dig som läser juristprogrammet vid Stockholms universitet har vi samlat särskild information på en egen sida som berör anmälan och registrering på kurser, förkunskapskrav, specialkursutbud etc. 

Information till dig som är befintlig student på juristprogrammet

 

Examinationsregler och betyg

All examination är en form av myndighetsutövning. Frågor om examination regleras i högskolelagen, högskoleförordningen, förvaltningslagen samt i de lokala föreskrifterna fastställda av rektor.

Varje kurs examinationsformer och obligatorier anges i respektive kursplan och kursbeskrivning, som finns på kursens hemsida.

Kurserna på Juridiska institutionen kan bestå av olika examinationsmoment som obligatoriska uppgifter, PM (promemoria) och/eller skriftlig tentamen. För att få tentera måste du anmäla dig till tentamen enligt den aktuella kursens anvisningar. En blank sals- eller hemtentamen betygsätts med betyget "Underkänd".

 

Nedan hittar du länkar till aktuell information om vad som gäller för examination på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet:

Regler för examination vid Juridiska institutionen (22 Kb)  (fr.o.m. VT23)

Regler vid digital examination i Exia (106 Kb)

Tentamensregler vid Stockholms universitet

Fusk och plagiat är förbjudet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning. Som student är du ansvarig för att hålla dig informerad om vad som är tillåtet och otillåtet när du genomför dina examinationer. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, vilseledande vid examination, plagiat och brott mot ordningsföreskrifterna kan föranleda disciplinära åtgärder.

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet Självplagiering

Självplagiat innebär att man återanvänder sina egna texter, utan att tydligt hänvisa till den text som återanvänds. Det kan handla om tidigare publicerade eller examinerade uppsatser, promemorior eller andra texter (t.ex. CC- och förvaltningsrättsuppsatserna, eller specialkurs-PM).

Huvudregeln är att alltid hantera sina egna texter på samma sätt som texter, författade av andra. Om du sammanfattar eller omformulerar något, som du tidigare skrivit, ska detta anges med en fotnot, innehållande en referens till den ursprungliga texten. Handlar det om en ordagrann återanvändning av en äldre text ska det markeras med citationstecken och fotnot. Det spelar alltså inte någon roll om det är du själv eller någon annan som är författare till ursprungstexten; kraven på hänvisning är desamma.

Reglerna om självplagiat uppställer också begränsningar i möjligheten att återanvända sådant, som man tidigare skrivit. Det är t.ex. inte tillåtet att lyfta in en tidigare uppsats i examensarbetet. Det skulle nämligen innebära att en och samma arbetsinsats tillgodoräknades vid flera examinationer. Ett sådant förfarande skulle av examinator också anses visa på en bristande självständighet i förhållande till tidigare producerat material, oavsett om det är du eller någon annan som är författaren. Om du är osäker på var gränsen går kan du fundera över hur du skulle ha bedömt situationen, om det inte var du utan professor N.N. som var författare till den text, som du nu funderar på att använda dig av. Hur skulle du då ha gjort? Ta upp frågan med din handledare om du fortfarande känner dig osäker.
 

Plagiatkontroll

Om du återanvänder dina tidigare texter på ett felaktigt sätt kommer detta att visa sig i samband med plagiatkontrollen. Förekomsten av plagiat kan föranleda anmälan till universitetets disciplinnämnd. Det gäller oberoende av om du har plagierat dig själv eller någon annan författare. Disciplinnämnden, som leds av rektor eller den person som rektor utser, kan besluta om varning eller avstängning från studierna.  

Obligatoriska moment har en giltighetstid om två år. Detta innebär att om du exempelvis uppfyllt ett obligatorium HT2021 så är det giltigt till utgången av HT2023.

Detta gäller även om du avregistrerar dig från kursen. Det obligatoriekravet som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska fullföljas under en period om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplan gälla. 

Anser du att du fått ett felaktigt betyg? Då kan du lämna in en begäran om omprövning av betygsbeslutet. För att begära omprövning använder du dig företrädesvis av den bifogade blanketten på denna sida, tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som ligger till grund för det betygsbeslut du vill få omprövat. Av blanketten framgår att man bör motivera sin begäran med hänvisning till betygskriterier eller förväntade studieresultat. 

Blankett omprövning (158 Kb)
 

Tänk på:

 • Alla inkomna ärenden diarieförs.
 • Det finns inte någon tidsgräns för när en begäran om omprövning kan lämnas in, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din examinator så fort som möjligt.
 • Skicka din begäran till aktuell funktionsadress som finns för varje kurs (se under "Kontakt" på aktuell kurshemsida).

 

Förvaltningslag (2017:900)
 

Rättelse av skrivfel och liknande

36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

När en myndighet ska ändra ett beslut 

38 § En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om
    1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
    2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.


Högskoleförordning (1993:100), 6 kap
 

Rättelse av betyg

23 §  Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator. Förordning (2018:957).

Omprövning av betyg

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

 

- Om du är nyantagen på juristprogrammet var god läs istället informationen på sidan "Ny student".

- Om du är student och har bedrivit studier på juristprogrammet var god läs istället informationen på sidan "Särskilt om juristprogrammet"


Avregistrering/avbrott på fristående kurs

Återbud:

Du som är nyantagen på en fristående kurs men har ångrat dig lämnar återbud via www.antagning.se.

Tidigt avbrott (inom de 3 första veckorna):

Registrerade studenter som vill göra ett tidigt avbrott på en kurs, dvs. avregistrera sig, kan göra det själv via Ladok för studenter inom tre veckor från kursstart. Detta krävs för att kunna söka till kursen igen och kunna bli förstagångsregistrerad om du vill läsa kursen i framtiden.

Observera att systemet inte räknar från kursens första dag utan det är från kursstartsveckan som tre veckor räknas. Sista dag är alltid en söndag.

Avbrott (efter de tre första veckorna):

Om du gör ett definitivt avbrott på en fristående kurs så kan du inte söka kursen via antagning.se igen utan behöver kontakta studievägledaren för våra fristående kurser.

Tänk på att det kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel om du avregistrerar dig från en kurs. Kontakta CSN för mer information!
 

Studieuppehåll

Om du vill göra ett uppehåll under utbildningen måste du ansöka om detta på särskild blankett som finns i blankettarkivet nedan.

Det måste föreligga särskilda skäl för att studieuppehåll ska beviljas. Särskilda skäl kan enligt högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Intyg som styrker de angivna skälen ska bifogas.

Studieuppehåll beviljas endast för hel termin och maximalt två terminer i taget. Om du vill förlänga ditt studieuppehåll måste du ansöka om det. I annat fall löper du risken att förlora din plats. Uppehållet kan på begäran förlängas med maximalt två terminer i taget, men endast genom nytt beslut av institutionen. 
 

 

Tillgodoräknande

Du som är antagen som student vid Stockholms universitet och vill tillgodoräkna dig motsvarande kurs hos oss kan ansöka om tillgodoräknande.

 • Inga förhandsbesked lämnas.
 • Du kan bara ansöka om tillgodoräknande av kurser som du redan har genomgått och tenterat med godkänt resultat. Om man har tillgodoräknat sig en kurs kan man inte få resultat på motsvarande kurs genom att läsa om den, då man redan har ett godkänt resultat på kursen i fråga.
 • En beviljad ansökan om tillgodoräknande kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs.
 • Kurser som enbart delvis kan tillgodoräknas som våra kurser ska kompletteras enligt examinators anvisningar efter det att tillgodoräknandet har beviljats. Kurser anses inte vara avslutade förrän kompletteringen har rapporterats och hela kursen har betygsatts med ett slutbetyg. Observera att detta kan påverka ansökan till specialkurser och utlandsstudier inom juristprogrammet eftersom enbart avslutade kurser räknas.
 • Observera att tillgodoräknande av kurser kan påverka möjligheten att erhålla studiemedel. Kontakta CSN vid frågor ang. detta.
 • Styrdokumentet för tillgodoräknanden vid Stockholms universitet omfattar de nationella och lokala reglerna för tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå:
  Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande
   

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm men ska ges in till Stockholms universitet, Registrator, 106 91 Stockholm eller registrator@su.se. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Stockholms universitet inom tre (3) veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom Stockholms universitet.

 

Enligt lokala riktlinjer vid Stockholms universitet är det inte tillåtet med etablering av personer i studiedokumentationssystemet Ladok enbart för att möjliggöra införande av resultat av studier utanför universitetet. Detta innebär att det endast går att söka om tillgodoräknande då du är antagen som student.

Ansökningsblankett

Du ansöker om tillgodoräknande på en särskild blankett via e-post till aktuell beslutsfattare vid institutionen tillsammans med nödvändigt underlag. På blanketten finns information om vilka handlingar som behöver bifogas samt vem den ska e-postas till.
Blanketter finns längre ned i blankettarkivet på denna sida under "Blanketter, studieintyg och resultatintyg". 
 

Svenska tillgodoräknanden

1. Komplett ansökan om svenska tillgodoräknanden som ska tillgodoräknas som fristående kurser, inom PAO-programmet eller lärarprogrammen (alltså ej som kurser inom juristprogrammet) skickas via e-post till studierektor Viktoria Pettersson.

2. Komplett ansökan om svenska tillgodoräknanden som kurser som ska tillgodoräknas inom juristprogrammet, kompletteringsutbildningen för utländska jurister eller fil. kand. programmet i rättsvetenskap skickas via e-post till bitr. studierektor Charlotta Lindström.

Förutom den allmänna informationen om tillgodoräknanden finns det vissa aspekter att tänka på när man tillgodoräknar inom juristprogrammet. 
Läs mer om tillgodoräknande inom juristprogammet

 

Utländska tillgodoräknanden

Ansökan om utländska tillgodoräknanden görs på särskilda blanketter tillsammans med nödvändiga handlingar (se blanketten för mer info) som e-postas till våra koordinatorer vid det Internationella kansliet. Observera att det finns tre olika blanketter:

1. Vid ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser såsom grundkurs(er) inom Juristprogrammet eller såsom fristående kurs(er) på Juridiska institutionen

2. Vid ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser såsom grundkurs(er) inom Kompletteringsutbildningen

3. Vid ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser lästa inom ett utbytesprogram via Juridiska institutionen eller Stockholms universitet

För mer information om tillgodoräknande och utbytesstudier, se sida nedan:

Efter utbytet: Tillgodoräknande

 

Resultatintyg

De nödvändiga resultatintygen på svenska och engelska brukar studenten kunna skriva ut själv via lärosätets studentkonto. Välj den verifierbara varianten, som har verifikationsnummer längst ner på sidan.
Skriv ut resultatintyg i Ladok för studenter

 

Support och stöd för dig som student


Stockholms universitet värnar om dig som är student och erbjuder flera olika former av stöd för att främja din hälsa och ditt välmående. Vi har även flera relaterade studentorganisationer som verkar för dina intressen och rättigheter.
 

 

 

Besök Stockholms universitets centrala hemsida för generell information som rör din hälsa och studiemiljö, försäkringsskydd och vad du behöver känna till vid en allvarlig händelse.

Studenthälsan vid Stockholms universitet anordnar löpande olika kostnadsfria workshoppar, grupper och andra aktiviteter som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att underlätta tiden som student. Här finns även information om var du kan söka vård och vad du behöver tänka på om du blir sjuk under studietiden.

Läs mer om Studenthälsan, försäkringsskydd och annat som rör din studiemiljö

Dina rättigheter och skyldigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Dina rättigheter och skyldigheter som student
 

Känner du dig felaktigt behandlad i ett enskilt ärende?

Stockholms universitets studentkår (SUS) erbjuder stöd och rådgivning för studenter och doktorander vid Stockholms universitet som har hamnat i en besvärlig situation eller stött på problem i sin kontakt med universitetet. SUS ombud ger stöd genom hela ärendeprocessen och kan till exempel hjälpa till med rådgivning, kontakta berörda personer på universitetet, delta i möten med institutioner, agera stöd vid disciplinärenden samt utforma skrivelser och eventuella överklaganden.

Stockholms universitets studentkår
 

Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Om du som student blir utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier ska du i första hand vända dig till institutionens prefekt Gustaf Sjöberg. Du kan också vända dig till stf. prefekt Jane Reichel eller till studierektor Viktoria Pettersson. Givetvis kan du även välja att tala med en lärare eller annan anställd som du har förtroende för.

Om institutionen inte vidtar någon åtgärd trots att du tagit upp frågan eller om du av någon anledning känner att du vill tala med någon utanför institutionen är du välkommen att kontakta universitetet centralt för frågor om lika villkor och diskrimineringsärenden via e-post: likavillkor@su.se.

Information om Stockholms universitets lika villkorsarbete finns här: 
www.su.se/likavillkor
 

Har du synpunkter på din utbildning?

Om du som student har synpunkter på din utbildning kan du vända dig till Juridiska institutionens linjeråd. Juridiska linjerådet ämnar att tillvaratara och representera juriststudenternas intressen och rättigheter på fakultets- och institutionsnivå samt verka för en god studiemiljö genom kontinuerlig bevakning av ärenden och aktivt deltagande i institutionens beslutade organ.

Juridiska Linjerådet på Facebook

 

Utbildningskansliet (studievägledning)

Utbildningskansliet består av studierektor, studievägledningen och studentexpeditionen. Utbildningskansliet kan ge allmän information och vägledning om kurser och utbildningar vid Juridiska institutionen.

Kontaktuppgifter

 

Studie-och språkverkstaden (studieteknik)

Behöver du hjälp med studieplanering eller studieteknik? Har du tentaångest eller svårt att skriva akademiskt?

Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet erbjuder kurser och individuell handledning i bland annat studieteknik, att tala inför grupp och att skriva akademiskt.

Läs mer om Studie- och språkverkstaden

Som student finns det en rad olika saker du kan göra för att vara med och påverka din utbildning. Se nedan för att läsa mer om studentorganisationer som du kan ta kontakt med eller engagera dig i.  

 

Breddad rekrytering och studentambassadörer

Mångfaldsprojektet inom juristprogrammet

Mångfaldsprojektet har som syfte att skapa goda förutsättningar för att sammansättningen av studenter på juristprogrammet ska spegla den sociala mångfalden i samhället. 

Läs mer om Mångfaldsprojektet
 

 

Alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor och därför erbjuder Stockholms universitet olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att underlätta studierna. 

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan i systemet Nais via länk på Studentavdelningens hemsida. Du måste även bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

Obs! Se till att skicka in din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd så snart du kan. Det kan vara långa handläggningstider hos Studentavdelningen främst vid terminsstart.

Studentavdelningen kommer att kontakta dig för att boka ett personligt möte när din ansökan är mottagen.

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Efter det att du har beviljats stöd ska du ta kontakt med institutionens kontaktperson och lämna in det intyg som Studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.


Viktigt!

Senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste du meddela aktuell kursadministratör att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras som önskas.

Observera att tentamensanmälan måste ske på sedvanligt sätt enligt information från aktuell kurs. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (som anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder (som att dela upp tentamen eller förlängd tid vid examensarbetet) måste du i god tid men senast vid kursstart kontakta aktuell kursadministratör och meddela att du önskar dessa stödåtgärder.

Anteckningsstöd ges enbart om det finns studenter på aktuell kurs som kan ställa upp som antecknare.

Observera att Juridiska institutionen endast förmedlar särskilt pedagogiskt stöd (till exempel förlängd tid, tentamen i mindre grupp och så vidare) till studenter med varaktig funktionsnedsättning som har intyg från Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

 

Vanliga studentärenden

För att du lätt ska veta vem du ska kontakta med olika frågor har vi sammanställt de vanligaste studentärenden i en förteckning.

 

Blanketter, studieintyg och resultatintyg

Foto: Stokkete


Här finns olika blanketter som kan bli aktuella för våra studenter under utbildningen och som berör exempelvis adressändring, omprövning, ansökan om dispens eller tillgodoräknande.

Studieintyg och resultatintyg kan studenten i regel skriva ut själv via Ladok för studenter.
 

Anvisningar för att fylla i en digital blankett

Läs mer här

 

Blandat

Adressändring (194 Kb)
Ansökan om studieuppehåll (25 Kb)
Ansökan om definitivt studieavbrott (20 Kb)
Examination på annan ort (118 Kb)


Dispensansökan

Dispensansökan - examensarbete (136 Kb)
Dispensansökan - specialkurser (82 Kb)
Dispensansökan för obligatoriska kurser - kontakta studievägledningen.

 

Omprövningsblankett

Blankett omprövning (158 Kb)Tillgodoräknanden, svenska


Juristprogrammet:

1.  Ansökan om tillgodoräknande som kurser inom juristprogrammet (64 Kb)

2.  Ansökan om tillgodoräknande från en äldre studieordning av juristprogrammet vid SU (96 Kb)


Kompletteringsutbildningen för utländska jurister:

Ansökan om tillgodoräknande som kurser inom kompletteringsutbildningen för utländska jurister (62 Kb)


Fil. kand. programmet i rättsvetenskap:

Ansökan om tillgodoräknande som kurser inom fil kand programmet i rättsvetenskap (63 Kb)

 

Fristående kurs (obs! som ej ska tillgodoräknas inom juristprogrammet):

Ansökan om svenskt tillgodoräknande som fristående kurs (78 Kb)
 

Tillgodoräknanden, utländska

1.  Ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser inom Juristprogrammet eller som fristående kurs (294 Kb)

2.  Ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser inom kompletteringsutbildningen (384 Kb)

3.  Ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser från utbytesprogram via SU (325 Kb)

Ansökan om tillgodoräknande av utländska kurser skickas till Internationella kansliet. Se kontaktepost på relevant blankett.

 

Ansökan till den fristående kursen "Juridik och praktik"

Ansökan till Juridik och praktik (117 Kb)

 

Utbytesstudier

För att få dokumenten "Learning Agreement" och ev. "Changes to Learning Agreement" e-posta till Office of International Affairs på exchange@juridicum.su.se.

Registreringsintyg eller verifierbara resultatintyg kan du i första hand skriva ut själv från Ladok för studenter. För detta krävs att du har ett aktiverat studentkonto.

Behöver du hjälp kan du kontakta juridiska institutionens Studentexpedition eller Infocenter i Studenthuset

Om det är något som inte stämmer på resultatintygen ska du kontakta aktuell kurssadministratör för den kurs som det gäller.

 


Vill du komma i kontakt med näringslivet redan under din studietid? Se platsannonser från företag och organisationer som riktar sig särskilt till juridikstudenter.

Se aktuella annonser och utlysningar
 

Juridik och praktik

Studenter vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet kan som huvudregel inte längre praktisera i samband med att de författar sitt examensarbete. Istället kan praktik göras inom ramen för kurserna Juridik och praktik 15 respektive 30 hp.

Läs mer om möjligheter till praktik
 

Juristdagarna

Juridiska föreningen anordnar varje år "Juristdagarna", som är en mycket populär arbetsmarknadsmässa för juriststudenter.
Läs mer om Juristdagarna

 

Arbete och karriär vid Stockholms universitet

Ta del av information om olika evenemang, tips och råd från den centrala karriärvägledningen vid Stockholms universitet här.

Statsrättpodden

Logotyp Statsrättspodden

Inom ramen för grundkursen statsrätt ges Statsrättspodden. Podden riktar sig i första hand till studenter på juristprogrammet men givetvis är alla med ett intresse för statsrättsliga frågor välkomna att lyssna.

Statsrättspodden

 

 

Kontakt

Kurskontakt

När du har frågor som berör en viss kurs är det viktigt att du vänder dig till den berörda kursadministratören för att kunna få rätt hjälp. Detta gör du enklast genom att använda kursens e-postadress som du hittar på respektive kurs egen sida i den digitala utbildningskatalogen. Sök fram kursen och gå in under "Kontakt".

Sök efter en kurs i den digitala utbildningskatalogen
 


Studievägledning/allmänna frågor - kontakt

Fristående kurser: fristaende-kurser@juridicum.su.se

Juristprogrammet: juristprogrammet@juridicum.su.se

Kompletteringsutbildningen för utländska jurister: kompletteringsutb@juridicum.su.se

Magisterprogram: master@juridicum.su.se

Kurser inom lärarprogram: catrinel.florea@juridicum.su.se

 

Utbildningskansliet

Utbildningskansliet kan ge studievägledning och allmän information om kurser och utbildningar vid Juridiska institutionen.

 Kontaktuppgifter till Utbildningskansliet

På denna sida