Infrastruktur

Vid juridiska institutionen finns ett flertal institutionsbibliotek som inrymmer rättsvetenskapliga samlingar i bland annat skiljedomsrätt, rättsinformatik, bolags- och värdepappersrätt samt sjö- och transporträtt.

Studenter söker på dator i ett bibliotek
Förutom Juridicums egna institutionsbibliotek finns Stockholms universitetsbibliotek öppet för alla studenter och forskare. Foto: Niklas Björling

Juridicums bibliotek, som består av samlingar inom olika rättsområden, drivs inom ramen för våra institut och centrumbildningar. Om du är intresserad av att ta del av någon av samlingarna är du välkommen att vända dig till ansvarig vid respektive institut/center.

 

Arbetsrättsbiblioteket finns vid Institutet för social civilrätt vid Juridiska institutionen och är öppet för forskare vid universitetet samt för studenter som skriver examensarbete. På institutets hemsida är det möjligt att söka bland titlar och författare.

Läs mer om Arbetsrättsbiblioteket 

 

Institutet för Europeisk rätt har ett forskningsbibliotek som omfattar böcker och specialtidskrifter inom europeisk integrationsrätt, samt angränsande ämnesområden. Tillgång till biblioteket har i första hand Institutets medarbetare, men också andra forskare och lärare. Tillgång till biblioteket kan även beredas studenter som skriver sina examens- och magisteruppsatser inom europarätt.

Om forskningsbiblioteket vid Institutet för Europeisk rätt

 

Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet har ett särskilt bibliotek med ett stort antal forskningsmonografier, redigerade samlingar, rapporter och facktidskrifter.

Biblioteket finns i rum C 900 på Stockholms universitets campus Frescati. En lista över tillgängliga titlar finns på institutets hemsida, där du kan göra utsökningar och ställa frågor till bibliotekarien.

Om IFIM-bilbioteket

 

Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) har ett omfattande bibliotek i sina egna lokaler, vilket startades genom en donation av framlidne professor Jan Hellner. Biblioteket har därefter byggts ut genom diverse omfattande donationer av bl.a. professor emeritus Lars Gorton, professor Henrik Edelstam samt stiftelsen Institutet för företagsjuridik. Vi erhåller också löpande donationer till biblioteket av Jure Förlag AB avseende nyutkommen svensk litteratur.

Idag innefattar biblioteket över 4 000 titlar och är tillgängligt för forskare inom området kommersiell rätt.

Om SCCL:s bibliotek

 

Institutet för rättsinformatik (IRI) har ett bibliotek som omfattar verk inom rättsinformatik, IT-rätt och en mängd relaterade ämnen.

Biblioteket är tillgängligt för institutets medarbetare, forskarstuderande och studenter som avser skriva uppsats inom ämnet. Studenter hänvisas till att kontakta sin handledare för att få tillgång till bibliotekets resurser. En lista över tillgängliga titlar finns på institutets hemsida, där du också kan göra utsökningar i biliotekets databas.

Om IRI-biblioteket

 

Vid Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt, Stockholms universitet, finns Sjörättsbiblioteket i lokaler vid juridiska institutionen. För närvarande lägger institutet ned betydande resurser för att scanna in äldre titlar på området och komplettera det virtuella bibliotek med nordisk sjö- och transporträttslig litteratur som inhyses på institutets hemsida. 

Verken tillgängliggörs med upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. De återfinns i sökbart pdf-format och kan laddas ned från hemsidan kostnadsfritt.

Om Sjörättsbiblioteket

 

Skiljedomsrättsbiblioteket innehåller en specialiserad och aktuell samling av böcker och tidskrifter om skiljeförfaranden. Fokus ligger på internationell kommersiell skiljedomsrätt, men biblioteket har också böcker om investeringstvister, medling och förhandling, internationell privaträtt osv. Biblioteket inhyser också den avlidne domaren Gunnar Lagergrens privata samling av litteratur och skiljedomar.

Biblioteket drivs av Juridiska institutionen vid Stockholms universitet med donationer av Vinge, Mannheimer Swartling, Norburg&Scherp, Roschier och Delphi. Boksamlingen är fullt sökbar på www.librarything.com/

Studenter, forskare och praktiker är välkomna att besöka Skiljedomsrättsbiblioteket. Böcker utlånas ej, utan kan endast läsas i biblioteket. 

För att planera ditt besök i biblioteket kan du kontakta universitetslektor Daria Kozlowska-Rautiainen eller docent Crina Baltag.

På denna sida