Centrum och andra enheter

En av Juridicums styrkor är våra många institut och centrumbildningar. Kring dessa samlas några av de främsta forskarna inom respektive forskningsområde.

Förutsättningarna för framgångsrik spetsforskning ökar med en kritisk massa av engagerade forskare med gemensamma forskningsintressen. Därför uppmuntrar och stödjer fakulteten bildandet av olika former av forskargemenskaper som främjar forskningens kvalitet. 

Juridiska institutionen och fakulteten har även flera stiftelser, varav ett flertal ger ut renommerade tidskrifter och publikationer.

 

Institut och centrumbildningar

Fru Justitia intill lagböcker och domarklubba
Foto: Andrey popov

Inom universitetet finns centra, inkluderande institut, vilka organisatoriskt hör till en institution. Dessa enheter är ofta integrativa forskningsmiljöer, involverande ett eller flera ämnen och institutioner liksom externa parter, men kan också vara specialiserade forskningsinstitut.

Vid Juridicum finns tio olika institut/centran där forskning bedrivs inom något av våra rättsvetenskapliga fokusområden, ofta i nära samarbete med samhälle och näringsliv. 

Institutet för Europeisk rätt inrättades av Juridiska fakulteten i början av 1990 och har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt - särskilt EU-rätt. Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt.

Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

www.institutetforeuropeiskratt.se/

Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM) grundades 1956 och har som huvuduppgift att främja forskning och utbildning inom immaterialrätt och marknadsrätt. Det gör man bland annat genom att ombesörja ett specialbibliotek i ämnet, främja utgivningen av vetenskapliga tidskrifter och publikationer inom verksamhetsområdet, ta initiativ till nya forskningsprojekt och anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier.

www.ifim.se/

Institutet för rättsinformatik (IRI) är ett fristående forskningsinstitut vid Juridiska fakulteten som sedan 1968 har bedrivit verksamhet med fokus på sambandet mellan juridik och informationsteknik. I stor utsträckning är verksamheten projektorienterad och bedrivs i samarbete med andra forskningscentra, inte bara i Sverige utan också internationellt. IRI samverkar även med myndigheter, företag och andra organisationer.

www.irilaw.org/

Verksamheten vid Institutet för social civilrätt är inriktad på forskning om de områden av civilrätten som rör de grundläggande betingelserna för det sociala livet och som påverkar människors ställning som sociala varelser – exempelvis arbetsrätt, hyresrätt och familjerätt.

Verksamheten är tvärvetenskaplig så tillvida att fler rättsområden än det civilrättsliga berörs, och att även icke-juridiska discipliner beaktas. Institutet lägger också yttersta vikt vid samverkan med det omgivande samhället.

www.socialcivilratt.se/

Vid Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt, Stockholms universitet, bedrivs kvalificerad forskning och undervisning i sjö- och transporträtt. Sjörättsinstitutet arrangerar också regelbundet symposier och seminarier på aktuella teman inom sjö- och transporträtten.

Vidare driver institutet även hemsidan Sjörättsbiblioteket samt dess engelskspråkiga motsvarighet Maritime Law Library. Avsikten med hemsidan är att förmedla information om institutets verksamhet och forskning. Hemsidan utgör också ett virtuellt bibliotek med sjö- och transporträttslig litteratur.

www.sjorattsbiblioteket.se/

Barnrättscentrum (BRC) är en forskarmiljö för forskare med barnrättslig inriktning vid Juridiska fakulteten, men också en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare från hela det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet. BRC utgör även navet i ett barnrättsligt inriktat nätverk av forskare från olika vetenskapliga fält, såväl nationellt som internationellt.

Ytterst är syftet att genom forskning och samverkan verka för att barns rättigheter ska respekteras och realiseras samt att bidra till bättre livsförhållanden för barn och unga i vårt samhälle.

www.su.se/brc/

Stockholms miljörättscentrum (SMC) inrättades av rektorn vid Stockholms universitet i december 2003. Centrets syfte är att genom forskning, utbildning och samarbete med andra läroanstalter, institutioner, myndigheter och organisationer bidra till en rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling.

www.su.se/smc/

Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridiken i vid bemärkelse och utgör en del av den Juridiska fakulteten. Det står under överinseende av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.

SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 25 forskare vid SCCL med fokus på kommersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt.

www.sccl.se/

Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ) är en del av juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Dess uppdrag är bland annat att utveckla forskning inom internationell rätt, särskilt förhållandet mellan internationell rätt och andra rättssystem och mellan internationell rätt och internationell politik och etik, att stärka banden mellan akademi och praktik samt att synliggöra internationell rätt i det offentliga samtalet. Centrumet skall ha en tvärvetenskaplig och praktiskt inriktad karaktär.

www.scilj.se/

Stockholm Institute for Scandinavian Law grundades 1956 med målet att sprida kunskap om skandinavisk rätt och rättsteori till andra länder. För att uppnå detta publicerar institutet bokserien Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.), som består av volymer med samlade artiklar av skandinaviska akademiker och rättsexperter.

www.scandinavianlaw.se/

Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) är sedan 2022 en ny del av Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Institutet bedriver tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet och ska bidra till att främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning. Det ska även fungera som en plattform för ökat samarbete mellan praktik och akademi i bolagsstyrningsfrågor.

www.scgi.se

 

Stiftelser

Händer som håller i små träd som formar pusselbitar
Foto: Yana Tavosian / Mostphotos

Stiftelser med anknytning till juridiska institutionen har i regel som ändamål att främja juridisk forskning och utbildning. Det gör man ofta genom att möjliggöra utgivning av rättsvetenskaplig litteratur eller understödja yngre forskares internationella och tvärvetenskapliga kontakter. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att ta hand om stiftelsens kapital i enlighet med dess stadgar.

 

Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet driver det Juridiska biblioteket och understödjer sedan 1986 utgivningen av rättsvetenskaplig litteratur i form av två skriftserier. Under senare år har stiftelsen koncentrerat verksamheten till utgivning av e-böcker. 

www.juridiskabiblioteket.org/

 

Stiftelsen Folke Schmidts minnesfond för arbetsrättslig forskning bildades genom beslut av juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet den 9 februari 1981. Den har till ändamål att främja forskning och högre utbildning i nordisk och komparativ arbetsrätt, främst vid juridiska fakulteten i Stockholm.

Från fonden utdelas anslag till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet för inköp av litteratur till institutionens arbetsrättsliga bibliotek.

Styrelse:
Professor Laura Carlson, professor Petra Herzfeld Olsson och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen.

Stiftelsen av den 28 oktober 1982 grundades genom en donation från framlidne professor Jan Hellner. Stiftelsen har till ändamål att främja den rättsvetenskapliga forskningen vid fakulteten, särskilt genom att understödja yngre forskares internationella och tvärvetenskapliga kontakter.

Läs mer om Stiftelsen av den 28 oktober 1982

Justitierådet Edvard Cassels stiftelse samförvaltar stiftelserna Justitierådet Edvard Cassels stiftelse, Stiftelsen Hans Thornstedts minnesfond och Lars Hjerners stiftelse för rättsvetenskaplig verksamhet. Stiftelserna ger bidrag i form av tjänsteanslag och bidrag till särskilda ändamål. 

www.casselstiftelsen.se/

Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur (SJF) ändamål är att främja juridisk forskning och utbildning. Det sker bland annat genom att stiftelsen äger och driver Juristernas bokhandel, och att den ger ut och medverkar till utgivning av juridisk litteratur. I det syftet utdelar SJF återkommande bidrag och stipendier, riktade framför allt till forskare och lärare verksamma vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

www.sjfstockholm.se/

Stiftelsen Stockholms Juridiska fakultets tidskrift utgör Juridisk Tidskrift (JT) som utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Tidskriften har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. 

www.jt.se/

 

Nätverk

En grupp personer håller varsin pusselbit mot varandra
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Syftet med de forskarnätverk där Juridicum ingår är att inom sina respektive ämnesområden eller motsvarande skapa förutsättningar för forskare att träffas och samverka oavsett geografisk placering och institution. 

I allmänhet finns det en del nätverk som erhåller viss finansiering, men inte alla. Nedan listas enbart de nätverk som har anknytning till Juridiska institutionen eller fakulteten genom någon form av sådan finansiering - därtill finns flera informella nätverk mellan forskare.

Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF) är ett av tre nätverk som ingår i regeringens satsning på forskning om europasamarbetet, och har varit aktiv sedan 1997. SNEFs uppgift är att fördjupa samarbetet mellan landets olika forskare, samt ge ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan såväl nationella och internationella forskare som myndighetspersonal och andra relevanta proffesionella.

Sedan 1997 har Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet tilldelats 1,2 miljoner kronor årligen för att upprätta och sedermera koordinera SNEF. Ordförande i Nätverket är Professor Björn Lundqvist.

/www.snef.se/

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med något av våra centra eller institut hänvisar vi till respektive hemsida där du kan finna kontaktuppgifter till styrelse eller administration.

På denna sida