Organisation

Juridiska institutionens arbete leds av en prefekt, som har stöd av en ställföreträdande prefekt, administrativ chef, studierektorer samt institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den juridiska fakulteten.

Porträttbild på prefekturen
Ställföreträdande prefekt Jane Reichel och prefekt Gustaf Sjöberg

Inom den juridiska fakulteten finns endast en institution – den juridiska. Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verksamheten för undervisning och forskning bedrivs inom de ramar som beslutas av fakulteten (fakultetsnämnden) och dess utskott. Inom fakulteten finns också ett stort antal centrumbildningar och stiftelser som fungerar självständigt likt en institution.

Läs mer om juridiska fakultetens organisation


 

Institutionsledning

Prefekt: Gustaf Sjöberg

Stf. prefekt: Jane Reichel

Administrativ chef: Ida Söderberg Tah

Pedagogisk studierektor för grundutbildningen: Per Ahlin, Annelie Gunnerstad

Adm. studierektor för grundutbildningen: Viktoria Petterson

Studierektor för forskarutbildningen: Jaan Paju

Adm. studierektor för forskarutbildningen: Sari Wrange

Akademisk kanslichef för internationella kansliet: Laura Carlson

Adm. kanslichef för internationella kansliet: Sandra Fagerlund

Ledningens kontaktuppgifter samt detaljerad beskrivning av funktionernas ansvarsområden beskrivs längst ned på denna sida under Kontakt.

 

Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) alternativt ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

Institutionsstyrelsen ska fastställa institutionens budget. Till styrelsens uppgifter hör också att fastställa riktlinjer för hur arbetet ska organiseras, hur lokaler och andra resurser ska disponeras, hur undervisning och prov ska anordnas m.m. 

Ledamöter Gruppsuppleanter
Gustaf Sjöberg (prefekt) Stanley Greenstein
Jane Reichel (stf. prefekt) Jarna Petman
Claes Granmar Erik Sinander
Jérome Monsenego Catrinel Florea
Per Jonas Nordell Roger Nilsson
Christina Ramberg  
Johan Sandstedt  
Annika Suominen  
Mia Lundgren  
Jenny Nyman Hök  

 

Studeranderepresentanter Suppleanter           
Marie Kagrell, forskarstud. Julia Dahlqvist, forskarstud.
Elin Englund, jur.stud. Ellen Gustafsson Björverud, jur.stud.
Dosti Tuana, jur.stud Evelina Siska, jur.stud

 

Sekreterare för institutionsstyrelsen
Maria Fotiadis Forssjö

 

 

Kurser och program

Kurser inom juristprogrammet leds av kursföreståndare. Ämnesföreståndare samordnar planeringen för kurser och examensarbeten inom ett visst ämnesområde. Magisterprogrammen leds av programföreståndare och har kursföreståndare för olika kurser.

Utbildningskansliet

Utbildningskansliet består av studierektor, studievägledningen och studentexpeditionen. Utbildningskansliet ansvarar över att ge allmän information och vägledning om kurser och utbildningar vid Juridiska institutionen. 

Internationella kansliet

Internationella Kansliet ansvarar för administrationen av institutionens studentutbytesverksamhet och administrationen av de internationella masterprogrammen.

Doktorandråd

Juridicums doktorandråd bevakar doktorandfrågor vid den egna fakulteten/institutionen och representerar doktoranderna i fakulteten/institutionens utskott och nämnder. Rådet består av doktorander vid institutionen som väljs i maj och tillträder i september varje år. 

Personal och ekonomi

Institutionen har en administrativ chef som är chef för den administrativa personalen och ansvarar för institutionens administrativa processer. Handläggning av ekonomi- och personalärenden för hela institutionen sköts av den administrativa chefen, tillsammans med institutionens ekonomi- och personalhandläggare.

 

Institut, centra och stiftelser

Akademiker i arbete på ett institutionsbibliotek
Foto: Andrey Popov


En styrka hos fakulteten är dess många institut och centrumbildningar. Kring dessa samlas några av de främsta forskarna inom respektive forskningsområde.

Juridicum har även flera stiftelser, varav ett flertal ger ut renommerade tidskrifter och publikationer.
 

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
Studierektor
Studierektor
Studierektor
Studierektor
Studierektor
Akademisk kanslichef
Administrativ kanslichef
På denna sida