Samarbeten

Det ligger i rättsvetenskapens och juridikens natur att samverka med det omgivande samhället. Vår verksamhet präglas därför av öppenhet och interaktion.

Allt sedan vår fakultet grundades år 1907 är det öppenhet och interaktion med det omgivande samhället som har präglat verksamheten. Vi är en av universitetets flitigast anlitade remissinstanser och våra forskare medverkar ofta i offentliga utredningar och andra sammanhang med sin sakkunskap. Det är ett samhällsengagemang som ger avtryck i såväl vår forskning som undervisning.

Studenter stående vid en bro, blickar ut över Stockholm

Foto: Niklas Björling

Läs nedan om våra befintliga samarbeten och hur du kan komma i kontakt med oss om du är intresserad av att inleda ett nytt.

 

Våra samarbeten

Juridicum har en bred och omfattande samverkan med samhället och flera internationella anknytningar. Våra forskare samarbetar regelbundet med myndigheter och organisationer, verkar som experter i media, bidrar till utredningar och kommunicerar sin forskning på öppna seminarier.

Skol-SM i juridik

Varje år avgörs Skol-SM i juridik form av ett rättegångsspel i Juridicums rättegångssal. De tävlande är gymnasister från hela landet som läser gymnasial juristutbildning. Domare är lärare från Juridicum samt inbjudna jurister från det praktiska rättslivet.

Skol-SM i juridik har pågått sedan 2001 och arrangeras  i samarbete med Nordiska Juristakademien.

Mer information om Skol-SM i juridik
 

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet om 30 hp syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet.

Programmet ges i samarbete med flera institutioner vid Stockholms universitet:

 • Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig)
 • Juridiska institutionen
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer om Rektorsprogrammet
 

Mångfaldsprojektet

Mångfaldsprojektet startades vid Stockholms universitet under hösten 2002 och verkar för att skapa goda förutsättningar för en smidig övergång mellan gymnasie- och universitetsstudier. Syftet är att  visa att studier på juristprogrammet inte är förbehållet personer från vissa områden eller sociala grupper. Det gör vi genom att:

 • Medverka vid mässor och öppet hus.
 • Tillhandahålla gymnasieelever realistisk information om vad studier på juristprogrammet innebär samt vilka arbetsmöjligheter som finns efter fullgjord utbildning.
 • Erbjuda inledande föreläsningar under första terminen på juristprogrammet om skrivande av PM och rättsfallskoncentrat samt tips och råd inför tentamen.

Läs mer om Mångfaldsprojektet

The Stockholm Centre Oxford Fellowship

Genom ett avtal mellan Stockholm Centre for Commercial Law och University of Oxford ges en yngre forskare verksam vid Juridicum möjligheten att under ett år bli anställd vid Juridiska fakulteten i Oxford och på Christ Church College på ekonomiskt gynnsamma villkor. Forskartjänsten har tillkommit på initiativ från Oxford och är det första samarbetet i sitt slag för den engelska fakulteten.


Studentutbyten

Juridicum har tecknat utbytesavtal med ca 90 utländska universitet runt om i världen. Dessa avtal sker inom två olika ramar: Erasmus+ och bilaterala avtal. 

Utbytesstudier innebär att vi har kommit överens med universitet utomlands om att “byta studenter” med varandra. Tack vare dessa utbytesavtal kan våra studenter läsa kurser utomlands utan betala eventuella terminsavgifter vid värduniversiteten.  

Läs mer om vår utbytesverksamhet
 

Forskarutbyten

Juridiska institutionen har löpande forskarutbyten, så kallade Visiting Fellow / Senior Visiting Fellows. Avsikten är att etablera ett varaktigt samarbete mellan externa forskare och institutionen för att främja forskning av gemensamt intresse och internationell samverkan. I regel administreras forskarutbyten av våra olika centrumbildningar.
 

Forskningsprogram och projekt

Våra forskare är kontinuerligt engagerade i forskningsprojekt av olika slag, nationellt och internationellt, och Juridicum medverkar också i forskningsprogram tillsammans med flera andra lärosäten. Ofta har dessa program stor relevans för samhället - i Sverige och globalt. 

Läs mer om vår forskning
 

Nätverk

På institutionsnivå ingår Juridicum i flera nätverk tillsammans med andra juridiska institutioner vid olika universitet runt om i världen, så som:

ELPIS (European Legal Practice Integrated Studies)
Law Schools Global League (LSGL)
Rotterdam Law Network (RLN)
Nijmegen Group of Erasmus Law Coordinators

Genom Stockholms universitets stora engagemang i internationella nätverk för forskning, utbildning och samarbete är Juridicum även medlem i:

Nordplus (nordiskt/baltiskt samarbete)
CIVIS (European Civic University Alliance)

Remissyttranden

Juridicum lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som skickas till oss på remiss. Dessa handläggs av det juridiska fakultetskansliet.

Se kontaktuppgifter och tidigare remisser
 

Seminarieverksamhet och konferenser

Institutionen har ett aktivt samarbete med flera företag, organisationer och myndigheter för att dela och kommunicera forskning både nationellt och internationellt. Ofta är dessa evenemang interna och riktar sig till inblandade aktörer, men institutionen anordnar även regelbundet öppna seminarier som alla är välkomna att lyssna till. Dessa annonseras i vårt kalendarium.

Se våra kommande evenemang
 

Juridicum i media

Våra forskare medverkar löpande i offentliga sammanhang med sin sakkunskap. 

Se artiklar och inslag med våra forskare

 

 

Samarbeta med oss

Vi tror att samverkan med det omgivande samhället är något som inte bara ni, våra studenter och våra forskare får ut glädje av – Det ger även bidrag till samhället i stort.

Vill du och din verksamhet samarbeta med juridiska institutionen? Vi utvecklar gärna vår forskning och undervisning genom framgångsrika nationella och internationella samarbeten. Välkomna att ta kontakt med oss!

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den ordinarie högskoleutbildningen och innebär att en arbetsgivare eller organisation beställer en utbildning av ett lärosäte.

Juridicum har tidigare gett uppdragsutbildningar i:

 • Juridik i arbetslivet för TCO
 • Juridik för lärare i gymnasieskolan 
 • Offentlig upphandling
 • Juridisk översiktskurs
 • Ungdomsbrottsutredare
 • Förundersökningsledare 

Är du intresserad av att veta mer om uppdragsutbildningar och våra möjligheter att erbjuda anpassad utbildning, var god kontakta ekonomihandläggare Madeleine Sandberg.

Är du intresserad av att anställa våra studenter eller att erbjuda en praktikplats? Vi är övertygade om att fler möten mellan näringslivet och universitetet är utvecklande för båda parter och bidrar till att ge nya perspektiv på det juridiska arbetet.

Nå ut till våra juriststudenter genom att annonsera här på vår hemsida.

Juridicums annonssidor

Våra forskare samarbetar ofta med olika myndigheter i specifika projekt eller deltar som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper. Inte sällan blir de också tillfrågade om att ge expertutlåtanden i olika former av media.

För remissyttranden, kontakta Fakultetskansliet.

Presskontakt: info@juridicum.su.se
 

Forskningsprojekt

Extern finansiering är en viktig förutsättning för forskning och ofta initieras och genomförs projekt i samarbete med andra organisationer.

Är du eller din organisation intresserad av att initiera eller finansiera ett projekt vid institutionen? Kontakta vår ekonom Vansesa Cova Indriago

 

Tidigare student

Studenter som promenerar tillsammans på campus
Foto: Niklas Björling

Är du intresserad av att ställa upp på intervju för att berätta vad dina studier har lett till och hur din tid som student hos oss var? Vi kommer gärna i kontakt med tidigare studenter för alumnporträtt och andra former av inspirerande texter. 

Läs mer om samverkan som alumn

 

 

 

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till oss vid institutionen på sidan Kontakt.

Kontakt

På denna sida