Särskilt om juristprogrammet

På denna sida får du som läser juristprogrammet vid Stockholms universitet information om hur anmälan och registrering går till för de kurser som du ska läsa en viss termin samt vilka förkunskapskrav som gäller för våra obligatoriska kurser och specialkurser.

På juristprogrammets sida i Stockholms universitets digitala utbildningskatalog finns utbildningsplanen (styrdokumentet) för juristprogrammet samt en programöversikt med länkar till samtliga kurser som ingår i programmet. På respektive kurssida hittar du kursplanen som reglerar kursen, schema, kurskontakt och kurslitteratur. Mer utförlig information om varje kurs finns tillgänglig i kursbeskrivningarna som ligger under "Kursupplägg".

Utbildningsplan och programöversikt - juristprogrammet


Studiehandboken

Foto: Kasto / Mostphotos


I studiehandboken har vi samlat all viktig information för dig som läser på juristprogrammet hos oss. Handboken uppdateras inför varje termin. 

Studiehandboken VT2021 (214 Kb)

 

För tillträde till undervisning och examination för juristprogrammets kurser krävs godkända resultat i de kurser som anges nedan som förkunskapskrav (gäller för antagna fr.o.m. HT 2012):

Förkunskapskrav - obligatoriska kurser

TERMIN KURS FÖRKUNSKAPSKRAV
Termin 2 - Civilrätt A
- Civilrätt B
Juridisk introduktionskurs
Termin 3 - Civilrätt C
- Civilrätt D
- Associationsrätt
Termin 1 + Civilrätt A
Termin 4

- Skatterätt
- Straffrätt

 

Termin 1-2 samt Civilrätt D och fullgjorda obligatorier i Associationsrätt
Termin 5 - Processrätt
- Folkrätt
- Internationell privaträtt
Termin 1-3 samt fullgjorda obligatorier i Straffrätt
Termin 6 - Rättshistoria
- Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt
Termin 1-4 + Processrätt
Termin 7

- Rättsinformatik
- Allmän rättslära

 

Termin 1-5 samt fullgjorda obligatorier i Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrättFörkunskapskrav - specialkurser och examensarbete

Specialkurser Obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng på juristprogrammet. Därutöver tillkommer de särskilda förkunskapskrav som föreskrivs i respektive kursplan.
Examensarbete Samtliga obligatoriska kurser på juristprogrammet.


 

Dispens

För att kunna bli antagen till en kurs måste du uppfylla behörighetskraven. Om du släpar efter med kurser och inte uppfyller kraven kan du ansöka om undantag från förkunskapskrav, så kallad dispens.

Om du inte kan webbregistrera dig vid terminsstart kan det bero på att du inte uppfyller förkunskapskraven. Du kan då ansöka om dispens genom att kontakta studievägledningen vid Utbildningskansliet. 


Betygsstatistik

I dokumenten nedan kan du se statistik över betygsfördelningen på kurserna som ges inom juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Anmälan till kurser kommande termin

Du som är antagen till juristprogrammet och ska läsa kurser som förstagångsregistrerad ska inför varje termin anmäla vilka kurser (obligatoriska kurser, specialkurser eller examensarbete) som du ska läsa och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig. 

Detta förfarande innebär inte att du som aktiv student måste söka juristprogrammet på nytt. Det är enbart en anmälan för att du ska kunna webbregistrera dig på kurserna inom juristprogrammet vid terminsstart.

Har du tillgodoräknade obligatoriska kurser?

Om du har tillgodoräknat obligatoriska kurser ska du inte anmäla dig till våra obligatoriska kurser enligt ovan. Läs mer under "Om anmälningsförfarandet".

Anmälan till kurser inom juristprogrammet görs senast:
15 oktober till vårterminen och 15 mars till höstterminen.
 

Förfarandet i korthet:

 1. Anmälan till kurser görs via antagning.se.
 2. Tacka ja till din plats.
 3. Webbregistrering görs via Ladok för studenter (alternativt kontakta Utbildningskansliet för dispens vid villkorad plats)

Anmälan öppnar ca. 1 månad innan sista ansökningsdag. Om man missat deadline för anmälan till våra obligatoriska kurser finns det möjlighet att göra en sen anmälan fr.o.m. mitten av juli resp. i december. Sen anmälan är dock inte öppen för våra specialkurser eller examensarbete.

Viktigt: Du måste också tacka ja till din plats inom angiven tid - annars förlorar du platsen! Om du glömt att tacka ja och det gäller obligatoriska kurser kan du göra en sen anmälan.
 

Har du tillgodoräknade obligatoriska kurser?

Om du har tillgodoräknat obligatoriska kurser ska du inte anmäla dig till våra obligatoriska kurser enligt ovan via antagning.se då systemet inte känner av tillgodoräknade kurser. Observera att detta enbart gäller obligatoriska kurser (ej anmälan till specialkurser eller examensarbete).

Du ska istället kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström inför nästkommande termin via e-post för hjälp med registrering på aktuella kurser. Anmäl alltså inte vilka obligatoriska kurser du ska läsa nästa termin via antagning.se.
 

Anmälan görs på  antagning.se

 1. Logga in med ditt universitetskonto.
 2. Välj ”Val för programstudenter”.
 3. Välj sedan "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka".

Efter att du har loggat in var noga med att kontrollera och ev. uppdatera dina kontaktuppgifter.
 

Vilka kurser ska du anmäla dig till?

Som juristprogramstudent anmäler du dig till de kurser som du ska förstagångsregistrera dig på nästa termin enligt juristprogrammets studieordning. Det är därför nödvändigt att du vet vilka kurser som du ska läsa nästa termin innan du gör din ansökan.

Ovan under rubriken "Förkunskapskrav och betygsstatistik" finns en förteckning på samtliga kurser på juristprogrammet samt förkunskapskraven för de olika kurserna.
 

Rangordna dina kurser

Vid anmälan är det av största vikt att du rangordnar dina kursval på rätt sätt om du har för avsikt att även söka andra kurser utanför dina studier på juristprogrammet. Detta då man enbart kan anmäla sig till max. 45 hp per termin.

Kontakta gärna studievägledningen om du har frågor ang. detta.
 

Om det saknas kurser att anmäla sig till

Om inga kurser kommer upp att anmäla sig till så beror det troligen på att din beräknade studietid på juristprogrammet om 4,5 år har passerat. Kontakta i så fall studievägledare Jenny Nyman-Hök omgående via e-post för hjälp med detta.

För att kunna registrera dig på och läsa en kurs på juristprogrammet måste du uppfylla förkunskapskraven för aktuell kurs. För dessa redogörs under separat rubrik ovan.

Om du vid anmälningstillfället inte uppfyller förkunskapskraven för den kurs som du anmält dig till blir din plats på kursen villkorad. Om förkunskapskraven kommer att uppfyllas först efter den sista anmälningsdagen, alternativt att dispens krävs, behöver du kontakta Utbildningskansliet under registreringsveckan för att få hjälp och kan alltså inte webbregistrera dig själv. Kan du däremot webbregistrera dig så innebär det att dispensen är beviljad.

Webbregistrering

Alla studenter som anmält och fått en plats på kurs inom juristprogrammet samt har tackat ja till denna ska webbregistrera sig för att behålla sin plats och få tillträde till undervisningen. 

Webbregistreringen öppnar några veckor innan terminsstart och registrering kan göras senast den andra dagen efter kursens start.  

 1. Aktivera ditt universitetskonto (om du inte tidigare har läst vid Stockholms universitet)
 2. Logga in på Ladok för studenter. Använd gärna Google Chrome. 
 3. Registrera dig på kursen genom att klicka på den aktuella kursen.
  Registreringarna visas om du väljer ”Registreringsintyg” i menyn eller följer länken ”Se alla dina registreringar”.

 

Kan du inte webbregistrera dig eller uppfyller inte förkunskapskraven?

Om du av någon av anledning inte kan webbregistrera dig (t.ex. inte uppfyller förkunskapskraven eller har tillgodoräknade kurser) kontakta studievägledningen på Utbildningskansliet via e-post för hjälp med registrering: studentexpeditionen@juridicum.su.se.

Om du har kunnat webbregistrera dig trots att du inte uppfyller förkunskapskraven har du automatiskt beviljats dispens.


Omregistrering

Om du har varit registrerad på en kurs som du inte har ett godkänt resultat på kan du omregistrera dig genom att kontakta kursadministratören för kursen. Kontaktuppgifterna hittar du på resp. kurshemsida.

Omregistreringar kan göras från och med måndag i registreringsveckan. Som omregistrerad kan du gå på storföreläsningar och anmäla dig till tenta. Om du vill delta i gruppundervisningen måste du meddela detta till kursadministratören då det endast kan ske i mån av plats.

 

Avregistrering från kurs eller program


Tidigt avbrott

Registrerade studenter som vill göra ett tidigt avbrott på en kurs, dvs. avregistrera sig, kan göra det själv via Ladok för studenter inom tre veckor från kursstart. Detta krävs för att kunna bli förstagångsregistrerad nästa gång du vill läsa kursen.

Observera att systemet inte räknar från kursens första dag utan det är från kursstartsveckan som tre veckor räknas. Sista dag är alltid en söndag.

Om du redan har hunnit göra en anmälan till gruppundervisning, var god meddela den berörda kursadministratören om ditt planerade avbrott. Kontaktuppgifter finns på kurssidan i den digitala utbildningskatalogen.

Tänk på att det kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel om du avregistrerar dig från en kurs. Kontakta CSN för mer information!
 

Studieuppehåll

Om du vill göra ett uppehåll under utbildningen måste du ansöka om detta på särskild blankett som finns på sidan "Under utbildningen".

Det måste föreligga särskilda skäl för att studieuppehåll skal beviljas. Särskilda skäl kan enligt högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Intyg som styrker de angivna skälen ska bifogas.

Studieuppehåll beviljas endast för hel termin och maximalt två terminer i taget. Om du vill förlänga ditt studieuppehåll måste du ansöka om det. I annat fall löper du risken att förlora din plats. Uppehållet kan på begäran förlängas med maximalt två terminer i taget, men endast genom nytt beslut av institutionen. 

Du kan som regel vara oregistrerad i tre terminer utan att du förlorar din studieplats på juristprogrammet. Observera dock att treterminsregeln förfaller om studieordningen upphör. Du kan inte heller återkomma till en studieordning som har upphört. 
 

Obs! När du blivit beviljad studieuppehåll får du inte tentera några kurser på juristprogrammet under uppehållet.
 

Studieavbrott 

Om du inte har för avsikt att fortsätta studera på juristprogrammet ska du ansöka om ett definitivt studieavbrott genom att kontakta studievägledare Jenny Nyman-Hök

Specialkurser

Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Specialkurser är valbara fördjupningskurser på avancerad nivå som läses under de sista terminerna på juristprogrammet. Utbudet består av omkring 25 kurser per termin och ansökan görs terminsvis.

Läs mer om institutionens specialkurser
 


Examensarbete

Foto: Lightfield / Mostphotos


I juristutbildningen ingår ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Som termen antyder så avslutar examensarbetet utbildningen.

Läs mer om kursen examensarbete

 

Från och med våren 2018 publicerar studenterna själva sina examensuppsatser i DiVA. Ofta finns de publicerade i fulltext och kan laddas ned direkt från sidan. 

Vill du beställa kopia av en examensuppsats som saknas i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) kan du kontakta institutionens arkivarie på e-post roger.nilsson@juridicum.su.se

För att ett tillgodoräknande är möjligt måste det som åberopas motsvara kurs/er som ingår i juristprogrammet.

Kurser som i regel brukar kunna tillgodoräknas som icke-juridiska specialkurser om högst 15 hp är främst grundkurser inom ämnena kriminologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap, statistik eller liknande. 

Vi gör tyvärr inga preliminära bedömningar vad gäller eventuella tillgodoräknande av kurser. Det finns inte heller någon lista på kurser som tillgodoräknas eftersom bedömningen av en kurs kan komma att ändras.
 

Här hittar du all information om tillgodoräknanden inom juristprogrammet

Mångfaldsprojektet

Mångfaldsprojektet startades vid Stockholms universitet under hösten 2002 och har som syfte att skapa goda förutsättningar för att sammansättningen av studenter på juristprogrammet ska spegla den sociala mångfalden i samhället. 

Läs mer om Mångfaldsprojektet

Kontakt

På denna sida