Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationell skatterätt

Specialkursen Internationell skatterätt ger förståelse för de internationella aspekterna av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen ger de färdigheter som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå.

skatterätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Internationell skatterätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning mellan stater. Den internationella skatterätten påverkas av internrättsliga, skatteavtalsrättsliga och EUskatterättsliga regler. På kursen behandlas samtliga regeltyper och hur de tillsammans bildar ett sammansatt rättsläge.

Kursen berör främst inkomstskatten, både från ett svenskt och från ett internationellt perspektiv. Vad avser företag behandlas exempelvis beskattningen av multinationella koncerner, finansieringsformer, internprissättning, och olika skatteflyktsregler. Beträffande individer behandlas exempelvis beskattningen av gränsöverskridande tjänste- och kapitalinkomster, samt pensioner.

Utöver de tekniska aspekterna av olika regler läggs även vikt vid att deltagarna utvecklar en förmåga att förstå de skattepolicyutmaningar som Sverige står inför (tex hur skattesystemet kan utformas för att tillfredsställa landets statsfinansiella behov och värna landets konkurrenskraft), samt att kritiskt analysera de regler och principer som Sverige, EU, OECD, och FN har utformat för att möta dessa utmaningar.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (511 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursens undervisning kan även innehålla besök hos exempelvis Skatteverket eller revisionsbyråer.
   

  Examination


  Examination sker dels genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, dels genom en salsskrivning.
   

  Examinator


  Jérôme Monsenego
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista VT22

  • Lodin m.fl. Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, del II. (senaste upplagan)
  • Jérôme Monsenego, Introduction to Transfer Pricing, Kluwer Law International 2015
  • Skattelagstiftning 21:1, sammanställd av Gunnar Rabe. 

  OBS – Boken Introduction to Transfer Pricing finns som gratis ebook via Stockholms universitetsbibliotek > Databaser > Kluwer International Tax Law> sök på Jérôme Monsenego så är det en av de första böckerna som syns på träfflistan.

  Vill du ha en fysisk kopia av boken går det att beställa den här:
  Introduction To Transfer Pricing av Monsenego Jérôme - 9789041159854 - Jure bokhandel

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  hskatt@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Selma Horgby

  Kursföreståndare: 
  Jérôme Monsenego