Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationell straffrätt

Kursen Internationell straffrätt (International Criminal Law) fokuserar på de nationella och internationella aspekterna på staters straffrättsliga jurisdiktion. Kursen ges på engelska.

straffrätt
Photo: Andrey Popov


Internationell straffrätt (International Criminal Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen behandlas den internationella straffrättens utveckling, dess viktigare begrepp (t.ex. internationella brott, allvarliga överträdelser av internationell humanitärrätt, individers internationella straffansvar, statsansvar för internationella brott) samt de internationella straffprocessregler som tillämpas av internationella domstolar (ICC, Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien - ICTY), blandade (nationella och internationella) domstolar (Sierra Leone, Kambodja) och nationella domstolar (Irak, Belgien). Kursen utgör en progression i förhållande till motsvarande moment på de obligatoriska kurserna genom att studenterna i högre grad och i större omfattning får söka och värdera rättsfall samt diskussion i doktrin.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Course Guide (411 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Kursen ges på engelska. Kursen inleds med en introduktionsföreläsning vars främsta syfte är att ge allmän orientering i ämnet. Därefter behandlas varje enskilt ämnesmoment för sig. Inom ramen för varje ämnesmoment genomförs lektioner och seminarier.

  Under kursen utreder deltagarna ett konkret rättsligt problem. Utredningen presenteras skriftligen i form av en uppsats. Vidare genomförs ett rättegångsspel inom ramen för kursen. Detta består av skrivande av inlagor och genomförande av muntlig huvudförhandling.

  Examination

  Kursens mål examineras genom bedömning av den individuella uppsatsen, författande av skriftliga inlagor och deltagande på muntlig huvudförhandling inom ramen för rättegångsspelet och salstentamen. 

  Examinator

  Mariana Fakih
  Mark Klamberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Litteraturen är på engelska.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentation av kursen

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  icl@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman

  Kursföreståndare: 
  Mariana Fakih
  Mark Klamberg