Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Straffprocess

Kursen Straffprocess syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om straffprocessen på ett sätt som innebär en progression i förhållande till tidigare kurser på juristprogrammet.

straffrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Straffprocess utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Specialkursen Straffprocess syftar till att fördjupa kursdeltagarnas kunskaper om det straffprocessuella förfarandet – från brottsanmälan till dom och överklagande. 

Under kursens första del ges kursdeltagarna fördjupande kunskaper om den brottsutredande verksamheten och det praktiska genomförandet av en förundersökning. Det läggs ett särskilt fokus på de principer som omgärdar en brottsutredning och som inte sällan ger upphov till särskilda intresseavvägningar. Dessa avvägningar studeras utifrån såväl olika yrkesgruppers perspektiv som samhälleliga verkningar. Kursens första del syftar vidare till att belysa vikten av kunskap från andra vetenskapsområden inom ramen för en brottsutredning, till exempel kriminalteknik och rättsmedicin, och vilka eventuella metod- och tillämpningssvårigheter som den externa kunskapsinhämtningen kan ge upphov till under såväl förundersökningens bedrivande som den senare domstolsprövningen.

Under kursens andra del ges kursdeltagarna fördjupande kunskaper om den domstolsprövande delen av straffprocessen där ett särskilt fokus läggs på bevisrättsliga frågeställningar. Kursdeltagarna ges en god inblick i bevisrättens särställning i förhållande till den materiella rätten samt den juridiska bevisprövningens behov av kunskap från andra vetenskapsområden, till exempel beteende-, natur- och kommunikationsvetenskapen. I detta ingår att skapa en förståelse för vilka metod- och tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan komma att innebära. 

Kursen bygger på casemetodik och basgruppsarbete, vilket innebär att kursdeltagarna aktivt arbetar med fyra förundersökningar samt domstolsprövningen av dessa brottsutredningar. 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndarna satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen. Kursbeskrivningen publiceras senast sex veckor innan kursstart.

  Observera att i fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Observera att om du blir antagen till Straffprocess, 30 hp så kommer du att strykas från dina lägre prioriterade val av specialkurser i både A- och B-perioden. 
   

  Undervisning

  Kursens undervisning bygger på två delar (förundersökning och domstolsprocess) och varje del bygger på i huvudsak tre steg. Genom dessa steg erbjuder kursen flera möjligheter för deltagarna att samla underlag för bedömningen av om de har nått kursens förväntade studieresultat (det vill säga, formativ bedömning).

  I steg 1 (bassteget) ska kursdeltagarna tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i de för kursen centrala frågeställningarna genom seminarier och seminarieövningar. Seminarierna leds av lärare på Juristprogrammet och praktiskt verksamma personer.

  I steg 2 (tillämpningssteget), som bygger på casemetodik och basgruppsarbete, ska kursdeltagarna omsätta teoretisk kunskap till praktisk sådan. I sina basgrupper ansvarar kursdeltagarna för att i kursens första del bedriva en brottsutredning som redovisas i ett förundersökningsprotokoll. Dessa protokoll utgör sedan underlag för de rättegångsspel som hålls under andra delen av kursen. 

  I steg 3 (fördjupningssteget) ska kursdeltagarna författa två individuella promemorior som ska behandla en fråga av relevans för dels förundersökningen, dels domstolsprövningen. Kursdeltagarna ges möjlighet att dels använda en rättsdogmatisk metod, dels anlägga en tvärvetenskaplig metodologisk ansats. I momentet ingår försvars- och oppositionsseminarier där varje deltagare ska försvara sitt arbete samt opponera på en annan kursdeltagares skriftliga arbete samt en skriftlig opponering. Momentet kan därför ses som förberedande inför kursen Examensarbete.

  Examination

  Kursens förväntade studieresultat examineras genom aktiv närvaro vid seminarier och seminarieövningar, processhandlingar i tal och skrift, casegruppsarbetet och basgruppens samlade resultat, granskning av förundersökningsprotokoll, prestationer under rättegångsspelet, prestationer vid pläderingstillfället, författandet av två individuella promemorior och prestationer under såväl försvars- som oppositionsmomenten samt förmåga till självreflektion genom presentationen av en kursportfölj. 

  Examinator

  Simon Andersson
  Katrin Lainpelto
  Amanda Lublin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  strp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson

  Kursföreståndare: 
  Simon Andersson
  Katrin Lainpelto
  Amanda Lublin