Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Civilprocess

Kursen Civilprocess syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om civilprocessen på ett sätt som innebär en progression i förhållande till tidigare kurser på Juristprogrammet.

process
Foto: Vitaliy Vodolazskyy / Mostphotos

Specialkursen Civilprocessrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

I kursen ligger särskilt fokus på teoretiska utgångspunkter och metoder inom civilprocessen, samt på civilprocessens varierande former och civilprocessens funktion i samhället. Utöver centrala civilprocessrättsliga frågor omfattar kursen därför också alternativa former av civilprocess, t.ex. skiljemannarätt och medling.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  OBS! Notera att tillgänglig kursbeskrivningen avser HT 2022. Inför HT 2023 kommer vissa förändringar av kursupplägget att göras, varav några är beslutade preliminärt:

  1) Gränsen för minsta godkända nivå för vart och ett av de olika examinationsmomenten salstentamen, PM samt PM-opposition kommer att läggas på 50%.

  2) Vid seminarierna under block A och C tillåts inte användning av laptop, surfplatta, mobil eller dylikt. Skälet till detta är att förbättra förutsättningarna för diskussion och fokus på seminariet. Vid det här laget finns dessutom ett relativt omfattande stöd för uppfattning att ett skärmförbud gynnar djupinlärningen (se t.ex. Stenlund, Avskärma?– vetenskapliga kommentarer om distraktion, kommunikation och frihet på juristutbildningen, JP nr. 2/2019 med hänvisningar).

  Aktuell kursbeskrivning för HT 2023 kommer att publiceras i god tid före kursstart.
   

   

  Undervisning

  Kursens undervisning sker främst genom seminarier med förberedelser i mindre basgrupper. Seminarierna är indelade i tre huvudsakliga kategorier. Därutöver förekommer handledning och examination av en större PM-uppgift.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk aktiv närvaro vid seminarierna och de schemalagda basgruppsförberedelserna, genomförande av individuellt författad skriftlig PM, salstentamen, muntliga och skriftliga prestationer av basgrupperna vid seminarierna och genomförande av muntlig opposition på annan students PM vid ett examinationsseminarium.

  Examinationen sker på svenska och engelska.

  Examinator

  Patricia Shaughnessy
  Magnus Gulliksson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  cproc@juridicum.su.se 

  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson

  Kursföreståndare: 
  Patricia Shaughnessy
  Magnus Gulliksson