Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Juridisk metodlära

Kursen Juridisk metodläras övergripande syfte är att förse studenten med sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt verka som jurist i det praktiska rättslivet.

Gavel in the court. Justice and legislation concept.
Photo: Vitaliy Vodolazskyy / Mostphotos


Juridisk metodlära utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I undervisningen behandlas den juridiska metodläran ur ett rättsgenetiskt perspektiv, d.v.s. metodläran framställs i sin utveckling med särskild hänsyn till den gällande rättens metodfrågor. Med utgångspunkt i hävdvunna principer för juridisk argumentation skall sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. krav på enhetlighet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet i rättstillämpningen, rättens pågående internationalisering, kritiken av rättspositivismen samt synen på den juridiska doktrinen som rättskälla. I kursen ingår också moment där studenten ska bedöma behovet av utveckling på den juridiska metodlärans område.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (204 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisning ges i form av seminarier och lektionsundervisning.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier, eventuellt PM för att ersätta närvaro vid obligatoriskt seminarium samt genom ett skriftligt prov (hemtentamen) vid kursens slut.
   

  Examinator


  Marie Sandström
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteratur och annat kursmaterial

  • Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, Uppsala 1996 eller 2020
  • Hettne, J och Otken Eriksson, I (red.), Juridik - EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, uppl. 2, Stockholm 2011
  • Undervisnings- och seminariematerial som finns tillgängligt hos Akademibokhandeln i Frescati 

  Närmare läsanvisningar återfinns i kursplaneringen i Athena.

   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Videopresentation

   

  Se en videopresentation av kursen

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  spej@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Gustav Innala

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström