Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialkurs: Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning

Kursen Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning behandlar särskilt de gällande påföljdsbestämningsreglerna i straffrätt. I detta inkluderas exempelvis påföljdsbestämning rörande särskilda kategorier av lagöverträdare, så som psykiskt störda eller unga lagöverträdare.

påföljdsbestämning
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen behandlas tre problemkretsar.

 1. Den rättsfilosofiska och ideologiska bakgrunden till nuvarande strafflagstiftning i historiskt perspektiv.
 2. Kursens tyngdpunkt ligger i detaljerad genomgång och förklaring av de gällande påföljdsbestämningsreglerna i straffrätt. Påföljdsbestämningen rörande särskilda kategorier av lagöverträdare (psykiskt störda, unga lagöverträdare) behandlas. Sammanhängande frågor som straffverkställighet, registrering av påföljder, preskription och förverkande enligt brottsbalken och annan lagstiftning uppmärksammas.
 3. Den tredje problemkretsen utgör aktuella kriminalpolitiska spörsmål. Trender inom kriminalpolitiken både i Sverige och utomlands diskuteras. Intressanta lösningar som förekommer i andra länder presenteras.

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).
   

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (245 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Kurstiden är 10 veckor. Närvaro är frivillig med undantag för introduktionen. Lektioner har en blandad karaktär av föreläsningar och seminarier allt efter den behandlade problematikens karaktär. Till obligatorierna hör även författande av en skriftlig PM, samt en muntlig presentation.
   

  Examination


  Examinationen består av tre moment: en skriftlig tentamen, en muntlig presentation och ett skriftligt PM.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Nils Jareborg, Josef Zila, Straffrättens påföljdslära, 7 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm 2022.
  • Martin Borgeke, Mari Heidenborg, Att bestämma påföljder för brott, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm 2021.
  • Kompendium med aktuellt material om påföljdssystemet och påföljdspraxis, finns tillgängligt digitalt i Athena.

  Rekommenderad litteratur

  • Nils Jareborg, Scraps of Penal Theory, Iustus förlag, Uppsala 2002.
  • Jack Ågren, Billighetsskälen i BrB 29:5 – Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, Jure Förlag, Stockholm 2013.

   

  Utöver den obligatoriska litteraturen måste man ha tillgång till relevant lagtext
  - Sveriges Rikes Lag (Norstedts) eller
  - Sveriges Lagar / Sveriges Lag (Studentlitteratur) eller
  - Svensk lag (Iustus)

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Sen en presentationsfilm av kursen

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  strsan@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Gia Le Truong

  Kursföreståndare: 
  Axel Holmgren