Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktisk europaprocess

Kursen Praktisk europaprocess ger dig möjlighet att få inblick i arbetet som juridiskt ombud och utveckla din analytiska förmåga genom att argumentera för en part i ett fiktivt mål i tal och skrift. Du ges också möjlighet att tävla i mänskliga rättigheter och muntligt plädera för en part i målet inför några av Europas högsta domare.

eu
Foto: Zerbor / Mostphotos

Praktisk europaprocess utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen Praktisk europaprocess ger dig inblick i arbetet som juridiskt ombud. Här får du möjlighet att utveckla din analytiska förmåga samt din förmåga att framlägga en juridisk argumentation i tal och skrift.

Kursen bygger delvis på ett verklighetsnära händelseförlopp (”Case”) som också ligger till grund för den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna. 

Om den nordiska rättegångstävlingen

Studenter på kursen praktisk europarätt har chansen att tävla för en av de tre Stockholmsklubbarna i den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna. Ansökan till tävlingen sker genom en separat skriftlig ansökan.

Genom ett nordiskt samarbete ordnas varje år fingerade rättegångar inom området mänskliga rättigheter inför domare från de nordiska ländernas högsta domstolar samt från Europadomstolen. Rättegångsspelet genomförs under en helg i mitten av juni i en huvudstad i ett nordiskt land. Deltar gör 12–14 studentlag från de fem nordiska länderna.

Om den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna

Som student på kursen praktisk europarätt har du chansen att tävla för en av de tre Stockholmsklubbarna i den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna. För de studenter som deltar i tävlingen ansvarar de tre advokatklubbarna i Stockholm för träning i rättsfallsanalys och pläderingsträningen. 

De lärandeaktiviteter och examinationsmoment som anges i kursplanen för praktisk europaprocess gäller för samtliga studenter som är antagna till kursen. För de tävlande tillkommer vissa lärandeaktiviteter i klubblaget samt helgen med rättegångsspel.

Vill du vara med i tävlingen?

Ansökan till den nordiska rättegångstävlingen sker genom en separat skriftlig ansökan jämte ansökan till kursen.

Ansökningsblankett (82 Kb)

Läs mer om hur du söker till denna kurs resp. till tävlingen på denna sida under rubriken "Mer information" > "Ansökningsförfarande”.

 • Kursupplägg

  Kursen syftar till att – inom ramen för Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna – ge en fördjupad teoretisk och praktisk träning i arbetet som juridiskt ombud för en part i ett mål inför Europadomstolen. Du kommer tillsammans med andra studenter arbeta med ett Case på området.

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

   

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (281 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Kursen inleds med en teoretisk del som syftar till att ge dig fördjupad kunskap om Europakonventionsrätten och dess processordning. Under kursens inledande del bedrivs undervisningen i form av föreläsningar och gruppundervisning (seminarier) antingen på universitet eller på digital plattform. Parallellt med undervisningen skriver gruppen en partsinlaga i Caset. 

  Under kursens andra del utvecklar gruppen en argumentation inför en domstolsförhandling. Till skillnad från en skriftlig framställhällan handlar muntlig framställan om retorik och taktik för att skapa en övertygande berättelse. Yrkesverksamma jurister bistår i träningen av studenterna på kursen.

  Normala år anordnas ett studiebesök på Utrikesdepartementet. 

  Examination

  Kursens mål examineras dels skriftligt genom en tentamen efter kursens första del, antingen på universitet eller i form av en hemtenta, och dels muntligt genom pläderingar. Inlagan som skrivs som ett grupparbete beaktas.

  Examinator

  Claes Granmar, universitetslektor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ansökningsförfarande

  1. Ansökan till kursen sker från och med hösten 2021 genom antagning.se. Läs mer på juridiska institutionens hemsida.
  2. Ansökan till den nordiska rättegångstävlingen sker genom en separat skriftlig ansökan enligt beskrivningen nedan.

  Du kan insända ansökan om att delta i tävlingen till och med den 15 januari 2024. Din ansökan vidarebefordras sedan till de tre Stockholmsklubbarna. Använd ansökningsblanketten nedan. Till blanketten bifogas foto och ett personligt brev på max 1 sida, där du berättar lite om dig själv och varför du vill delta i rättegångstävlingen. Ansökningsblanketten och det personliga brevet med foto insänds med e-post till amanuensen på nordiskarattegangstavlingen@juridicum.su.se 

  Tävlingens administratör: Dan Molodyi  

  Ansökningsblankett (82 Kb)

  Under vecka 3, 2024, kallas du som är behörig att läsa specialkurs följande termin och som har ansökt om att delta i tävlingen på intervju till de tre Stockholmsklubbarna. Senast den 26/1 får du som har ansökt om att delta i tävlingen besked om du har antagits i en Stockholmsklubb. 

  Om du har antagits till en advokatklubb utan att ha antagits till kursen, ska du kontakta studierektor Viktoria Pettersson, viktoria.pettersson@juridicum.su.se.


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  spepeu@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Lisa Östman

  Kursföreståndare: 
  Claes Granmar