Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konkurrensrätt

Kursen Konkurrensrätts syfte är att ge den studerande en fördjupad helhetsbild av de EU-rättsliga konkurrensreglerna med beaktande av underliggande ekonomiska principer och politiska ställningstaganden.

EU Competition Law
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Konkurrensrätt (Competition Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursens tyngdpunkt ligger på EU-fördragets grundläggande regler om konkurrensbegränsningar i artiklarna 101 och 102 samt koncentrationsförordningen "Merger regulation", som syftar till att skapa effektiv konkurrens i EU. Rättsreglerna studeras till viss del ur ett ekonomiskt tvärvetenskapligt och ett komparativt perspektiv med syftet att förstå konkurrensrättens funktion i samhället. Under kursen belyses hur de konkurrensrättsliga reglerna tillämpas i vissa sammanhang och sektorer, t.ex. media och telekommunikation, och här fästs visst avseende vid samspelet mellan de konkurrensrättsliga reglerna och immaterialrätten. Tyngdpunkten ligger dock på den grundläggande konkurrensrättsreglerna. Kursen uppmärksammar studenterna på aktuella utvecklingar inom närliggande områden, t.ex. EU:s statsstödsrätt och EU:s regler om offentlig upphandling. Förutom materiellrättsliga bestämmelser och principer studeras de EU-rättsliga processregler som tillförsäkrar konkurrensrättens effektiva genomslag. Betydelsen av EU:s rättighetsstadga och av Europakonventionen om mänskliga rättigheter uppmärksammas.

Kursen syftar vidare till att förbereda studenten för examensarbetet med fokus på kraven för akademiskt skrivande samt behandling av metodologiska val och forskningsfrågor. Studenten ska förberedas för sitt examensarbete genom att under kursen författa en uppsatspromemoria där vetenskapliga frågeställningar ska identifieras.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Syllabus (222 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen omfattar föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, författande och muntlig presentation av en promemoria samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  Kurslitteratur delas med magisterkursen EU Competition Law (JU674M).

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  compl@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo

  Kursföreståndare: 
  Björn Lundquist