Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Företagsbeskattning

Kursen Företagsbeskattning syftar till att förmedla teoretiskt djupgående och praktiskt användbar kunskap om rättsprinciper och rättsregler inom företagsbeskattningens område i framförallt ett nationellt perspektiv.

företagsbeskattning
Foto: Successphoto / Mostphotos


Företagsbeskattning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen ingår moment rörande skatterättsliga metodfrågor, skatterättslig lagstiftningsteknik samt skattepolitiken på företagsbeskattningens område. Vad gäller den skatterättsliga regelmassan fästs särskild vikt vid redovisningsrättens betydelse för beskattningen och vid spörsmål rörande mervärdesskatt, fåmansföretagsbeskattning, koncernbeskattning samt omstruktureringar och företagsöverlåtelser.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (147 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningstillfällen, uppgifter och deltagande i ett case.
   

  Examination


  Examination sker dels genom muntlig och skriftlig presentation inom ramen för case, dels genom skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur HT21

  Obligatorisk litteratur

  • Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg Simon-Almendal och Persson Österman: ”Inkomstskatt - en lärobok i skatterätt” (2 delar), Studentlitteratur 18 uppl. 2021. Boken ska läsas i sin helhet.
  • Kristoffersson, Öberg och Kleerup: Mervärdesskatt i teori och praktik, Norstedts juridik 2020. Boken ska läsas i sin helhet.
  • Norberg, Thorell och Knutsson: Redovisningsfrågor i skattepraxis, Iustus Förlag 3 uppl., 2012. Digital resurs i Athena under kursmaterial. Arbetet ska läsas i sin helhet.
  • Melz: Skattepolitik. Digital resurs i Athena under kursmaterial. Arbetet ska läsas i sin helhet.
  • Skattelagstiftning 21:2, Norstedts juridik (eller annan motsvarande)

  Rekommenderad litteratur

  • Bjuvberg: Redovisning och beskattning, Studentlitteratur 2014. Boken bör läsas i sin helhet.
  • Rendahl: Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet. Svenskt Näringsliv 2015. Rapporten kan läsas i sin helhet. Laddas ned på svensktnaringsliv.se/
  • Persson Österman: Till försvar för en oförutsebar lag, 2020. Artikeln kan läsas i sin helhet. Laddas ner på sjfstockholm.se/openaccesslitteratur
  • Hultqvist, Melz och Påhlsson: Skattelagstiftning: att lagstifta om skatt, Norstedts Juridik 2014. Boken kan läsas i sin helhet. Boken finns på JUNO.

  Artiklar och annat material tillkommer till seminarier etc. enligt särskilda anvisningar
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  forebe@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Malin Fahlén

  Kursföreståndare: 
  Alexandra Johansson