Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialkurs: Avancerad immaterialrätt

Avancerad immaterialrätt syftar till att förmedla fördjupade insikter i och kunskaper om europeiska och svenska rättsregler och rättsprinciper för skydd av kreativa prestationer och kännetecken, inklusive hanteringen av sådana immateriella skyddsobjekt över gränserna.

AI illustration med en digital bild på en hjärna
Foto: Denis Putilov / Mostphotos

Specialkursen i Avancerad immaterialrätt är en valbar kurs inom ramen för juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Ämnet är präglat av internationella överenskommelser mellan stater om skyddsstandarder. Eftersom immaterialrätter, inklusive regleringen av otillbörlig konkurrens, påverkar varors och tjänsters fria rörlighet inom EU har med tiden ett relativt långtgående gemensamt immaterialrättsligt system utvecklats inom unionen. En rad EU-förordningar om enhetsrätter för bland annat geografiska kvalitetsbeteckningar, formgivning, varumärken och växtförädling har antagits liksom ett stort antal direktiv för harmonisering av nationell rätt, inklusive sanktioner. Dessutom är ett enhetligt europeiskt patentsystem nyligen antaget, vars vidare utveckling belyses i kursen.

I kursen studeras:

 • Den svenska immaterialrättslagstiftningen och dess EU-anpassning i tillämpning (främst kännetecken, mönster, patent och upphovsrätt inklusive marknadsrättsligt skydd mot otillbörlig konkurrens)
 • Den europeiska lagstiftningen enligt EU-förordningarna for gemenskapsformgivning och gemenskapsvarumärken samt det gemensamma europeiska patentsystemet.
 • Viss lag och praxis som endast finns på europeisk nivå som ursprungs- och kvalitetsbeteckningar på vin, sprit och jordbruksprodukter.
 • Den internationella och regionala övergripande immaterialrättsregleringen, inklusive samspelet mellan internationellt , regionalt och nationellt.  

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (190 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen omfattar tio veckors heltidsstudier och ges på svenska i form av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning.
   

  Examination


  Kursens mål examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter, aktivitet i samband med undervisning och en skriftlig hemtentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm


  Se en videopresentation av kursen
   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  avir@juridicum.su.se 

  Amanuens: 
  Ida Boström

  Kursföreståndare: 
  Marianne Levin
  Per Jonas Nordell