Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finansmarknad och kredit

Kursen Finansmarknad och kredit behandlar gällande rättsregler och rättsprinciper inom de delar av förmögenhetsrätten som är relevanta för finansmarknaderna och inom den närings- och offentligrättsliga finansmarknadsrätten.

finans
Foto: Vitaliy Vodolazskyy / Mostphotos

Finansmarknad och kredit utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet och och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen innehåller följande delmoment:

 1. Regleringen av finansmarknaderna: Lagen om bank- och finansrörelse med anslutande lagstiftning (inlåningsverksamhet, kapitaltäckning, penningtvätt, insättningsgaranti). Lagen om värdepappersmarknaden (MiFID).
 2. Aktörerna på finansmarknaderna: Banker och försäkringsbolag. Olika slags banker. Konkurrensförhållanden. Andra finansiella institut. Ratinginstitut.
 3. Övervakande organ: Riksbanken resp. Finansinspektionen. Internationellt ECB, EU Kommissionen, EBRD, IMF, Världsbanken, BIS.
 4. Olika transaktionstyper: Utgångspunkt för kreditgivning (kreditprövning), skuldebrevsrätt, avtalsrätt, låneavtal av olika slag (checkräkningskredit, projektfinansiering, syndikerade lån, säkerställda obligationer etc.). Leasing och factoring.
 5. Säkerhetsfrågor: Borgen och bankgarantier, separationsrätter och förmånsrätter.
 6. Insolvens och IP-rättsliga frågor: Borgenärs- respektive gäldenärsrollen i konkurs. Internationell insolvenshantering.
 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (89 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar (case) och ett projektarbete.

  Examination

  Examination sker genom hemtentamen efter ungefär halva kurstiden samt bedömning och betygssättning av case och projektarbete.

  Examinator

  Sara Göthlin 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  finkre@juridicum.su.se  

  Amanuens:  
  Simon Tell

  Kursföreståndare: 
  Sara Göthlin