Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialkurs: Central fastighetsrätt

Kursen Central fastighetsrätt syftar till att ge fördjupade kunskaper om centrala frågor och grundläggande principer inom i första hand den allmänna fastighetsrätten samt att i denna del behandla den senaste tidens utvecklingslinjer.

fastighetsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Specialkursen Central fastighetsrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om centrala frågor och grundläggande principer inom i första hand den allmänna fastighetsrätten samt att i denna del behandla den senaste tidens utvecklingslinjer. Härutöver kommer även till viss mindre del regler inom den speciella fastighetsrätten att tas upp. Fastighetsrätten är på samma sätt som andra rättsområden under tryck på omvandling delvis som ett led i internationaliseringen samt som en följd av samhällsutvecklingen. Nya avtalsformer som uppträder kan komma i konflikt med fastighetsrättsliga principer och traditioner. Kursen kommer att i första hand behandla den kommersiella sidan av fastighetsrätten.

Ämnes- och problemområden som kursen bland annat behandlar är fastighetstillbehör, nya metoder och former för säkerhet i fast egendom, nyttjanderätt och framför allt hyres- och bostadsrätt, regler om servitut, fastighetsöverlåtelser och jordabalkens sakrättsliga reglering. Kursen innebär både en fördjupning och breddning av kunskaperna studenterna förvärvat i kursen Civilrätt D.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (76 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och case-baserade övningar. Viss undervisning kan komma att vara webbaserad.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna och övningarna, författande, muntlig presentation och opponering av en promemoria, och skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Elisabeth Ahlinder

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  cenf@juridicum.su.se 

  Amanuens: 
  Klara Åberg

  Kursföreståndare: 
  Elisabeth Ahlinder