Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialkurs: Offentlig upphandling

Kursen Offentlig upphandling ger fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling, vilket omfattar lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingsrättslig lagstiftning.

upphandling
Foto: Nyl / Mostphotos


Offentlig upphandling utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Under kursen behandlas det upphandlingsrättsliga regelverkets roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund. Kursen omfattar således ingående studier i regelverket om offentlig upphandling, vilket studeras i sin helhet mot bakgrund av bakomliggande EU-direktiv och övriga upphandlingsrättsliga bestämmelser inom unionsrätten. Praxis från EU-domstolen och vägledande avgöranden från svenska domstolar i upphandlingsmål behandlas ingående. Kursen bygger vidare på studenternas tidigare förvärvade kunskaper i bl.a. regelverken om förvaltningsrätt, avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, förvaltningsprocessrätt, processrätt och offentlighets- och sekretessrätt.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (150 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier, förhandlingsspel och rättegångsspel. Härutöver genomförs ett antal studiebesök.
   

  Examination


  Examination sker genom en dugga, genom författande av en individuell promemoria, genom författande av promemorior i grupp och genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna.
   

  Examinator


  Andrea Sundstrand
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteratur VT22

  • Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson, Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Norstedts Juridik, 2019, 161 sidor, 392 kronor

   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena. Du kan logga in i Athena först efter att du registrerat dig på kursen i Ladok.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  offupp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Marie Hellgren

  Kursföreståndare: 
  Andrea Sundstrand