Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sjö- och transporträtt

Inom ramen för kursen Sjö och transporträtt analyseras de regelverk som styr sjö- och transportnäringen.

Cargo ship with coal bulk load on the river
Photo: Andrii Biletskyi / Mostphotos

Sjö- och transporträtt (Maritime and Transportation Law) utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Även sökande med betydande praktisk erfarenhet inom området sjö- och transporträtt kan ges tillträde till kursen. Undervisningen sker på engelska.

Inom ramen för kursen analyseras de regelverk som styr sjö- och transportnäringen. Kursen är tvärdisciplinär i så måtto att regelverket omfattar såväl folkrättsliga, offentligrättsliga som civilrättsliga regler. Avsikten är att studenten ska ges en helhetsbild av näringen i ett juridiskt perspektiv. I förhållande till de obligatoriska kurserna på Juristprogrammet innefattar studierna i sjö- och transporträtt såväl en breddning som fördjupning av de juridiska kunskaperna. Breddningen åstadkoms genom att sjö- och transporträtt inte ingår i de studierna av de obligatoriska kurserna medan fördjupningen består i att sjö- och transporträtten lägger ytterligare en dimension till de ämnesområden som studeras inom ramen för de obligatoriska kurserna. Som exempel på detta kan nämnas civilrätten där de sjö- och transporträttsliga reglerna samverkar med de köprättsliga och försäkringsrättsliga reglerna.  

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. De närmare formerna för undervisningen framgår av kursbeskrivningen. Seminarierna ges på engelska.

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna, författande av föreskrivna promemorior och salstentamen.

  Promemoriorna författas på engelska. 

  Examinator

  Johan Schelin, professor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteraturen är på engelska.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  marit@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Maria Fotiadis Forssjö

  Kursföreståndare: 
  Johan Schelin