Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sjö- och transporträtt

 • 15 hp

Inom ramen för kursen Sjö och transporträtt analyseras det regelverk som styr sjö- och transportnäringen. Kursen är tvärdisciplinär i så måtto att regelverket omfattar såväl folkrättsliga, offentligrättsliga som civilrättsliga regler. Kursen ges på engelska.

Sjöfarts- och transportsektorn utgör en nyckelnäring i det moderna samhället. Globaliseringen har lett till att människor reser alltmer både i arbetet och på fritiden. Ändrade produktionsmönster och utvecklingen av e-handeln har även medfört att behovet av godstransporter ökar. De moderna handels- och konsumtionsmönstren ställer också krav på en välutvecklad transportlogistik.

Sjöfarten och andra transportverksamheter ger emellertid också upphov många juridiska frågor.  Vilket ansvar har sjötransportören för gods som förloras eller skadas under transporten? Vilket är rederiernas ansvar för utsläpp av olja i havet vid sjöolyckor? Hur försäkras dessa risker? Vilka är bestämmelserna om registrering och pantsättning av fartyg? Vilket ansvar har flygbolaget och bussbolaget för människor som omkommer eller skadas i samband med olyckor?

Kursen är tvärdisciplinär i så måtto att inom ramen för denna diskuteras såväl folkrättsliga, civilrättsliga som offentligrättsliga frågeställningar. En stor del av lagstiftningen på område bygger på internationella konventioner. Inom ramen för Juristprogrammet kan kursen med fördel kombineras med andra specialkurser som kommersiell avtalsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt, men även folkrätt och miljörätt. Den kan även läsas som fristående kurs.

Kursen ges på engelska, vilket är ägnat att ge deltagarna kunskaper i engelsk juridisk terminologi på området. Den kan dock tenteras på såväl engelska som svenska. Kursen har normalt en stor andel utbytesstudenter från olika länder, vilket ger deltagarna möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk. Se den engelska sidan för mer kursinformation.

 

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: marit@juridicum.su.se