Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medierätt

 • 15 hp

Kursen Medierätt syftar till att ge en fördjupad helhetsbild av medierätten baserad främst på civilrättslig och offentligrättslig grund, men ger också perspektiv på medierättens straffrättsliga beröringspunkter. Kursen griper således över traditionella blockgränser inom juristutbildningen.

Tonvikten i kursen läggs på rätten till medieinnehåll. I detta berörs både enskildas skydd mot offentliga yttranden och annan information i medieutbudet samt den offentliga kontrollen över press, film, radio/tv och publicistisk verksamhet. Stort utrymme ges åt rättsskyddsfrågorna i de moderna nätmiljöerna, sociala media, ip- och webb-tv och generellt i elektroniska eller digitala media.

Kursen ges både som fristående och specialkurs, där 25 platser är vikta för specialkursstudenter och 10 platser för studenter som läser kursen som fristående.

 

 • Kursupplägg

   

  Kursens tyngdpunkt är lagd på en analys av tillgängliga ensamrättigheter, yttrandefrihet och informationsfrihet, varvid sådana komplexa frågor som rätten till medieinnehåll hamnar i stort fokus. 

  I anslutning till detta behandlas offentlig kontroll över press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt offentlighet och sekretess. Genomgående ges även mycket tid till rättsskyddsfrågorna i dagens moderna IT-samhälle och i elektronisk media. 

  Vidare ingår en översikt av marknadsrätt, processrätt, förvaltningsrätt, straffrätt och EU-rätt.


  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för medierättens komplicerade regelstruktur och systematik och dess rättskällor.
  • Genomföra en god analys av argumentationsmönster i domskäl och andra rättskällor med särskild förståelse för de övergripande och ibland motstående värden som präglar medierätten, såsom rätt till medieinnehåll och den enskildes skydd mot medieinnehåll.
  • Identifiera normkonflikter inom medierätten och nå fram till möjliga lösningar genom analogier och rättspolitisk argumentation.
  • Utvärdera svensk medierätts egenart och särdrag i en internationell kontext, med särskild blick för nya förmedlingsformer i elektroniska nätverk och vid digitaliserad informationsförmedling.
  • Föra en djupare och kritisk argumentation rörande de privaträttsliga intressen som i medierätten präglas av ett offentligrättsligt sammanhang.

   

  Undervisning

   

  Kursen består av en serie med föreläsningar, vilka också innehåller moment av seminariekaraktär som ger underlag för diskussion och konkretion åt specifika frågeställningar.

  Efter föreläsningsserien hålls ett rättegångsspel, inför vilket studenterna har tilldelats olika roller som skall förberedas och utföras under speltillfället.


   

  Obligatoriska moment

   

  Det är obligatorisk närvaro vid all undervisning samt aktivt deltagande i rättegångsspel.

  Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt. 

   

  Examination

   

  Examination sker genom obligatorisk närvaro på samtliga föreläsningar, närvaro på rättegångsspel samt genom att kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

  Skrivningen är uppdelad i två delar. Den sammanlagda skrivtiden är 4 timmar.


  Tillåtna hjälpmedel

  Tentamen består av två delar. På del 1 får inga hjälpmedel medtagas. På del 2 får Lagtextsamling och/eller lagbok samt Rättsfallssamlingarna del I / II / III medtagas.

  I detta material får över- och understrykningar samt egna handskrivna anteckningar göras.


  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).


  Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att erhålla betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran om detta ska i sådana fall framställas av studenten före examinationstillfället på sätt som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga skalan ges i sådant fall istället för det ordinarie betyget.

  Som godkända betyg enligt den sjugradiga skalan används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F

   

  Examinator

   

  Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast publicerat på institutionens hemsida. Vanligen schemaläggs kursen med ca tre föreläsningar i veckan vars längd är 2h. Ibland äger två föreläsningar rum på samma dag.

  Se kurshemsidan för Medierätt.


   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Rosén, Jan, "Medie- och upphovsrätt", 2012.
  • Rosén, Jan, "Upphovsrättens avtal", 2006.
  • Axberger, Hans-Gunnar, "Yttrandefrihetsgrundlagarna", 2019.

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Buster Sanderson
  E-post: buster.sanderson@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: medie@juridicum.su.se