Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Medierätt

Kursen Medierätt ger en helhetsbild av medierätten genom att behandla såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga normer och rör sig därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen.

News reporter or TV journalist at press conference, holding microphone and writing notes
Foto: Mihajlo Maricic / Mostphotos

Medierätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Syftet med kursen är att erbjuda en djupare förståelse för civilrättsliga ensamrättigheter, grundläggande friheter för yttranden och informationsförmedling och för integritetsskydd. Normer för offentligrättslig kontroll över press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt offentlighet och sekretess utgör också väsentliga inslag i kursen.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (49 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Kursen består av en serie med föreläsningar, vilka också innehåller moment av seminariekaraktär som ger underlag för diskussion och konkretion åt specifika frågeställningar. Efter föreläsningsserien hålls rättegångsspel, inför vilka studenterna erhållit olika roller som skall förberedas och sedermera realiseras under speltillfället.

  Examination

  Examination sker i form av en skriftlig tentamen som består av två separata delar.

  Examinator

   

  Frantzeska Papadopoulou Skarp och Per Jonas Nordell.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista Medierätt HT21

  • Nordell, Marknadsrätt; en introduktion, 8 u., 2020
  • Maunsbach, Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, 4 u., 2018
  • Warnling Conradsson, Bernitz, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 6 u., 2019
  • Nils Funcke, Att publicera - Etik och juridik för journalister och publicister, 2 u., 2019
  • Schultz, Det får man inte säga i det här landet! En introduktion till yttrandefrihetens gränser, särskilt på internet – Tillgänglig på Athena
  • Artikelsamling – Tillgänglig på Athena

  Källmaterial: (Obs inget källmaterial trycks upp för HT21) Kursdeltagare ska själva söka fram den lagtext och de rättsfall som ska studeras under kursen.
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  medie@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Edward Yelde

  Kursföreståndare: 
  Frantzeska Papadopoulou Skarp
  Per Jonas Nordell