Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Biokemi II

Kursen tar vid där Biokemi I avslutats och fokuserar på de kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv.

Glukos-6-fostfatdehydrogenas
Den tredimensionella strukturen på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PDH). G6PDH kommer studenter på kursen Biokemi II att arbeta med för att lära sig om proteiners biokemiska egenskaper.

Den här kursen är en direkt fortsättning på kursen Biokemi 1 (KB2003), men nu med fokus på reglering av cellulära reaktioner inom bland annat energimetabolism och den genetiska informationsöverföringen i levande organismer. 

Enzymer tas speciellt upp med avseende på deras tre-dimensionella struktur och funktion med enzymreglering; enzymkinetik och proteiners roll i membrantransport i centrum.

Teorin är kopplad till ett längre sammanhängade laborativt moment där studenterna får rena fram ett enzym från naturlig källa och sedan mäta aktiviteten (så kallad enzymaktivitet) men även studera störningar i aktiviteten  (med hjälp av  enzymkinetik).

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och laborationer.

  Den teoretiska delen omfattar innehåll som innebär att en student ska kunna:

  • redogöra för såväl grundläggande som specifika funktionella och strukturella principer i samband med proteiner och enzymers verkningssätt,
  • redogöra för och förstå principen för olika typer av membrantransport,  
  • redogöra för de viktigaste principerna för reglering av proteiner, enzymer, metabolism och informationsöverföring samt tillämpa dessa principer på enkla och integrerade frågeställningar.
    

  Teorin lärs ut under föreläsningar och övningar. Övningarna är till för att du under handledning ska kunna öva på olika koncept och ha möjlighet att ställa frågor. Genom att delta i alla aktiviteter har du bäst möjligheter att tillgodogöra dig ämnet.

  Under den laborativa delen av kursen får du  praktiskt hantera och utvärdera enkla biokemiska försök.

  Alla aktiviteter på labb är är obligatoriska.

  Delkurser

  Teori 4.5 hp

  Labb 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av

  • föreläsningar
  • övningar
  • praktiskt labbarbete

  Under kursens gång är det viktigt att du som student studerar på egen hand utanför schemalagd tid. 

  Trots att föreläsningar och övningar inte är obligatoriska så vet vi av erfarenhet att deltagande i dessa starkt korrelerar med ett godkänt betyg på kursen. 

  För laborationsdelen behöver du som student förbereda dig, samt avsätta tid för att skriva labrapporter. Laborationer är obligatoriska, en missad laboration kan inte alltid tas igen under kursens gång. En missad laboration kan innebära ett ej godkänt betyg på laborationsdelen av kursen och kan innebära en fördröjning till nästa gång kursen går.

  Heltidsstudier i kemi

  Övningar varvas med övningar och laborationer som komplement till teorin.

  Schemalagd tid

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Labbar

  Icke schemalagd tid

  • Självstudier
  • Labrapporter

  Kursen går på helfart under fem veckor, och betraktas som krävande.

  För att klara kursen behöver du planera och lägga ned tid på dina studier. Förväntad arbetsbelastning kan variera mellan olika veckor veckor. Du kan ha ledig tid mitt på dagen (perfekt att sitta kvar och plugga eller påbörja din labbrapport), men i undantagsfall måste du stanna sent på labbet för att avsluta pågående experiment.

  Tips från tidigare studenter:

  "Gå på föreläsningarna."

  "Ta vara på föreläsningarna"

  "Kolla igenom innehållet inför varje föreläsning (ppt finns uppe redan innan) och bekanta sig lite med begrepp och så, så hänger man med bättre."

  "Gå igenom det grundligt efter varje föreläsning för att repetera och se att man har fattat allt och läs i boken om de delar man inte hängde med på."

  "Läs igenom anteckningar efter varje föreläsning, då kan man mycket mer när man sedan ska plugga inför tentan!"

  "Börja i tid osv... Läs på i labb häftet innan varje labb. Se till att börja skriva labbrapport i tid. Börja läsa inför tentan dag 1."

  "Skriv metoddelen varje kväll under labbveckan. Bra att göra den precis efter de utförda metoderna, eftersom labbrapporten är så enormt tung! skriv på protein labben lite var dag under lab veckan."

  "Läs och planera labbarna innan, någon kommer behöva labba med dig, och med respekt för din labkamrat läs på! "

  "Gör labbarna i tid och första labben succesivt under labbveckan."

  "Börja plugga i tid och försök förstå metabolismen redan från början." 

  "Börja på labbrapporterna direkt efter labben. Gå igenom slides inför tentan, om man kan förklara dom så kan man tentan. Också väldigt viktig att komma på dom övningarna / genomgångarna. Dessa ger mycket förståelse och man lärde det man behövde kunna till tentan innan dessa teman."

   

  Examination

  Skriftlig salstentamen och skriftliga labrapporter.

  Examinator

  Pål Stenmark

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig: Pål Stenmark
  E-mail: pal.stenmark@dbb.su.se

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition Section & Student Affairs Office:

  Rum:        KÖL M345
  E-mail:     kemi@su.se

  http://kemi.su.se