Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till miljökemi, GN

Inom miljökemi kommer du att studera föroreningarnas resa från källan, deras öde (reaktioner, transport) i miljön, och slutligen deras effekter (toxicitet). Det ligger sedan till grund för att identifiera faran (hazard), exponeringen och risken med kemikalierna.

Miljökemi beskriver människans effekt på de kemiska processerna i miljön. Det är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde som inkluderar biologisk, ekologisk, atmosfärisk, vatten och jordkemi, som är starkt beroende av analytisk kemi och effektanalys (in vivo, in vitro och in silico). Inom miljökemi kommer du att studera föroreningarnas resa från källan, deras öde (reaktioner, transport) i miljön, och slutligen deras effekter (toxicitet). Det ligger sedan till grund för att identifiera faran (hazard), exponeringen och risken med kemikalierna. Kursen är utformad för att ge en grundläggande kartläggning av begrepp och definitioner av miljökemiska och toxikologiska begrepp.

I sektionen för organisk kemi kommer du att lära dig om vilken användning kemikalierna har, deras inneboende egenskaper, distribution i miljön och i organismer, abiotisk transformation och metabolism av organiska föroreningar. Exempel på problematiska kemikalier kommer att diskuteras ur ett regulatoriskt perspektiv. Grundläggande för en korrekt riskbedömning är en robust analysmetod för att bestämma exponeringen och halterna i miljön. För detta ändamål får du en introduktion till kemiska analysmetoder som används för en rad olika organiska föroreningar.

Vidare kommer kursen att ge en grundläggande översikt över kemiska reaktioner av oorganiska kemikalier i naturliga vatten; termodynamik, kinetik och kemisk jämvikt i naturen; oorganisk miljökemi, särskilt källorna till tungmetaller, deras distribution och potentiella hälsorisker och miljöfaror.

Kursen kommer också att ge en grundläggande kartläggning av atmosfärisk kemi, sammansättning och processer: ozonkemi i stratosfären, fotokemi i troposfären, atmosfäriska partiklar, molnkemi. Källor, transport, kemi, avsättning och effekter av atmosfäriska föroreningar; växthusgaser och klimatförändringar.

KZ4007
 • Kursupplägg

  Kursen är indelad i tre sektioner;
  • Organisk kemi (5 hp) - Teori, instruktioner i laborationssäkerhet och laborationer
  • Oorganisk kemi (5 hp) - Teori, laborationer och övningar
  • Atmosfärisk kemi (5 hp) - Teori och övningar

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, övningar samt laborationer. Deltagande i laborationer, gruppundervisningär obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • klassificera och namnge vanliga organiska miljöföroreningar och redogöra för deras användning ochgrundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
  • redogöra för miljökemiskt och miljötoxikologiskt centrala begrepp och definitioner samt föra resonemangkring spridning, omvandling, metabolism samt analys av vanliga organiska miljöföroreningar och val avanalysteknik
  • redogöra för hur lösta ämnen kan mätas och beräknas samt utföra beräkningar för vattenlösningar i jämviktmed fast fas och gasfas
  • kunna förutsäga ett vattensystems tillstånd utifrån variablerna pH och redoxpotential
  • redogöra för övergödning, försurning och tungmetaller ur ett miljökemiskt perspektiv
  • namnge vanliga luftföroreningar och redogöra för källor, transport, omvandling, deposition ochhuvudsakliga effekter samt utföra enklare fotokemiska och molnkemiska beräkningar

  Examination

  Kunskapskontroll för moment 1 sker genom skriftligt och/eller muntligt prov. För godkänt krävs lägst betygsgraden E, deltagande i all obligatorisk undervisning och godkänt moment 2.

   

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.