Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturvetenskaplig tillämpningskurs

Kursen utgör en avslutande programspecifik tillämpningstermin på Kulturvetarprogrammet. Den består dels av två teoretiska delkurser som erbjuder kulturvetenskaplig fördjupning, dels av handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat kulturinstitution eller inom kultursektorn i vid mening.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1. Kultursektorn i teori och praktik 7,5 hp

  Delkursen ger studenten kunskap och förmåga att förstå och genomföra teoretiskt grundade analyser av samtida kulturfenomen. I kursen sätts kulturella verksamheter inom olika delar av kultursektorn i relation till de kulturpolitiska och kulturekonomiska förutsättningarna. Det handlar om kulturens och kulturarbetarens villkor i dagens samhälle.

  Delkurs 2. Mångfald inom kultursektorn 7,5 hp

  Delkursen behandlar mångfald inom kultursektorn i en bred intersektionell bemärkelse, det vill säga att mångfald handlar om ett samspel mellan företeelser som etnicitet, funktionsvariation, klass, kön, sexualitet och ålder. Delkursens fokuserar särskilt aspekterna genus och etnicitet.

  Delkurs 3. Handledd praktik 15 hp

  Delkursen ger studenten erfarenhet av arbete vid någon statlig, kommunal eller privat kulturinstitution eller inom kultursektorn i vid mening. I kursen får studenten tillfälle att praktiskt tillämpa inom Kulturvetarprogrammet inhämtade kunskaper, tränas i arbetsmetodik, samt får erfarenhet av kultursektorn som arbetsmarknad.

  Undervisning

  Undervisningen på Delkurs 1 och 2 sker i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen på Delkurs 3 sker i form av individuell handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt enligt anvisningar för varje delkurs.

  Ansökan och antagning

  Börja med att logga in på www.antagning.se med ditt universitetskonto. Gå till www.antagning.se, klicka på Logga in. Under Är du redan student väljer du Stockholms universitet i rullgardinsmenyn och använder ditt universitetskonto. Sök fram kursen antingen via namnet Kulturvetenskaplig tillämpningskurs (utan kommatecken, 30 hp o.s.v.) eller på tillfälleskoden SU-12027. 

  Om du började på Kulturvetarprogrammet HT2021 eller tidigare kommer kursen inte att vara tillgänglig att söka via antagning.se. Om du inte kan söka kursen måste du så snart som möjligt meddela expedition@historia.su.se så att vi kan bereda dig plats. Därefter får du vara beredd på att komma till Historiska institutionens expedition i D978 vid registreringstillfället. Information om registreringen för höstterminen hittar du på www.historia.su.se från mitten av juni.

  För att vara behörig till Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp, ska du ha godkänts på samtliga kurser som föregår den avslutande tillämpningsterminen: Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp, studier inom ett av utbildningsprogrammets huvudområden omfattande 90 hp med ingående kandidatkurs, samt ytterligare studier om sammanlagt 30 hp i form av hela, avslutade kurser.

  Om något av behörighetskraven inte är uppfyllda vid ansökningstillfället (eller efter sista kompletteringsdag) så blir du antagen med villkor. Du kommer i så fall inte att kunna webbregistrera dig utan måste ansöka om tillfällig dispens veckan före terminsstart.

  Om t.ex. kandidatuppsatsen eller någon delkurs inte är rapporterad i Ladok vid terminsstart är du inte formellt behörig till den avslutande tillämpningsterminen. Vill du ansöka om tillfällig dispens så ska du vid registreringstillfället uppvisa ett intyg från t.ex. handledaren där det framgår att uppsatsen föreligger i ett sådant skick att den kommer att godkännas. Den här eventuella dispensen är tidsbestämd och sträcker sig vanligen inte längre än till maximalt tre veckor efter terminsstart. Den innebär att du kan få börja följa undervisningen, men märk väl att du inte blir registrerad på kursen förrän du uppfyller behörighetskraven.

  Examination

  Delkurs 1 och 2 examineras genom en skriftlig hemtentamen. Delkurs 3 examineras genom att den studerande sammanställer sina erfarenheter i en skriftlig praktikrapport, samt att intyg om fullgjord praktik från den externa handledaren inkommit.

  Examinator

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar
  Studie- och karriärvägledare
  Studentexpedition