Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Toxikologi för miljövetare

Kursen behandlar toxikologiska grundprinciper med syftet att förstå de faror som kemiska föroreningar utgör för levande organismer.

Kursperiod VT22: måndag 17/1 - onsdag 16/2 2022

Toxicology for Environmental Scientists

Kursen ger dig kunskaper om standardmetoder för toxicitetstestning. Du tränas i att uppskatta hur och i vilken utsträckning kemiska och biologiska faktorer påverkar föroreningars toxicitet under olika exponeringsscenarier. Du får lära dig: 

 • experimentella metoder och grundläggande statistik som används vid toxikologisk testning,
 • toxikologiska nyckelbegrepp, som dos-respons-samband, målreceptorer och verkningsmekanism,
 • toxikologiska effekter på molekylär-, individ- och populationsnivå
 • att både föroreningars fysikalisk-kemiska egenskaper samt anatomi och biokemi hos den exponerad organismen har betydelse för absorption, fördelning, ämnesomsättning och utsöndring (ADME) Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laboratorieexperiment samt ett projektarbete.
 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, skriftlig laborationsrapport samt muntlig redovisning av ett projektarbete.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: måndag 17/1 - onsdag 16/2 2022

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Paula Pierozan, Paula.Pierozan@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter