Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljöskyddsteknik

Den här kursen ger fördjupande kunskaper inom miljöskyddsteknik och dess roll i hållbar utveckling. Begreppet ”ekosystemtjänster” introduceras tidigt i kursen som ett vägledande koncept för beslutsfattare. För att hantera ekosystemtjänsterna hållbart måste beslutsfattare förutsäga effekterna av alternativa miljöbeslut.

Kursen omfattar olika tillämpningar av miljöteknik (se listan nedan) som ger hållbara tekniska lösningar på miljöproblem som till exempel luft- och vattenkvalitet, bullerförorening, avfallshantering och förorenat mark. Kursen tillämpas på strategier, systemsyn och metoder i miljöskyddsarbetet.

Delmoment i kursen:

 • ekosystemtjänster
 • dricksvattenkvalitet och reningsmöjligheter vid kommunal och enskild vattenförsörjning
 • dagvatten och avloppsvattenhantering och reningsteknik
 • luftvård och luftreningsteknik
 • bullerkällor och bedömning av bullernivåer
 • kommunal och industriell avfallshantering och cirkulär ekonomi
 • markföroreningar och marksanering
 • provtagning och kontroll av föroreningsutsläpp
 • fysiska, kemiska och mikrobiologiska analystekniker och kvalitetssäkring.
 • Kursupplägg

          

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment, övningar och laborationer. Kursen har också sju olika studiebesök. De obligatoriska delarna är övningar, laborationer och studiebesök. Lärare på kursen är forskare på Stockholms Universitet, samt inbjudna experter.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • identifiera och utvärdera strategier för att åtgärda verksamhetsanknutna miljöproblem utifrån ett systemanalytiskt perspektiv
  • värdera vattenkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för vatten
  • beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i vatten samt granska resultat
  • värdera luftkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för luft
  • beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i luft samt granska resultat
  • beskriva och demonstrera förståelse för tekniker för mätning och kontroll av buller
  • analysera och utvärdera möjligheter till restaurering av förorenade miljöer
  • analysera och utvärdera möjligheter för avfallshantering

  Examination

  Kursen examineras med en salstenta, rapporter och deltagande i obligatorisk undervisning.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

   

   

  Examinator

  Michael McLachlan

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Principles of Environmental Engineering & Science, Mackenzie L. Davis and Susan J. Masten. 3e upplagan. Boken finns att låna vid kursstart och kan köpas från nätbokhandlar.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Anmälan öppen 16 mars - 15 april 2020.

   

  Se också översikt över alla kurser vid Institutionen för miljövetenskap:

  alla kurser vårterminen 2020

  alla kurser höstterminen 2020

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se, 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Michael McLachlan, michael.mclachlan@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för miljöföroreningars kemi