Miljöskyddsteknik, 15 hp

Om kursen

Den här kursen ger fördjupande kunskaper inom miljöskyddsteknik och dess roll i hållbar utveckling. Begreppet ”ekosystemtjänster” introduceras tidigt i kursen som ett vägledande koncept för beslutsfattare. För att hantera ekosystemtjänsterna hållbart måste beslutsfattare förutsäga effekterna av alternativa miljöbeslut.

Kursen omfattar olika tillämpningar av miljöteknik (se listan nedan) som ger hållbara tekniska lösningar på miljöproblem som till exempel luft- och vattenkvalitet, bullerförorening, avfallshantering och förorenat mark. Kursen tillämpas på strategier, systemsyn och metoder i miljöskyddsarbetet.

Kursen behandlar:

- strategier, systemsyn och metoder i miljöskyddsarbetet

- dricksvattenkvalitet och reningsmöjligheter vid kommunal och enskild vattenförsörjning

- dagvatten och avloppsvattenhantering och reningsteknik

- luftvård och luftreningsteknik

- bullerkällor och bedömning av bullernivåer

- kommunal och industriell avfallshantering och cirkulär ekonomi

- markföroreningar och marksanering

- provtagning och kontroll av föroreningsutsläpp

- fysiska, kemiska och mikrobiologiska analystekniker och kvalitetssäkring.

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar. Kursen har också sju olika studiebesök. De obligatoriska delarna är övningar och studiebesök. Lärare på kursen är forskare på Stockholms Universitet, samt inbjudna experter.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

- identifiera och utvärdera strategier för att åtgärda verksamhetsanknutna miljöproblem utifrån ett systemanalytiskt perspektiv

- värdera vattenkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för vatten

- beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i vatten samt granska resultat

- värdera luftkvalitet och redogöra för och utvärdera reningstekniker för luft

- beskriva tekniker för provtagning och kontroll av föroreningar i luft samt granska resultat

- beskriva och demonstrera förståelse för tekniker för mätning och kontroll av buller

- analysera och utvärdera möjligheter till restaurering av förorenade miljöer

- analysera och utvärdera möjligheter för avfallshantering

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen