Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap I

Det här är kursen du börjar med när du läser ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap från grunden.

MKV 1

Grundkursen ger en bred orientering inom medie- och kommunikationsvetenskap där mediernas roll i samhälle och kultur studeras. Mediernas produktionsvillkor och deras innehåll samt dess användning i ett historiskt och samtida perspektiv belyses. Kursen riktar in sig på både traditionella massmedier, som press, radio och TV men även på digitala medier och nyare medieformer. Metoder för att kritiskt analysera medieinnehåll och användning ges stort utrymme.

 • Kursupplägg

  Du läser fyra delkurser efter varandra under terminen. Delkurserna är på 7,5 hp vilket innebär ca 5 veckor per delkurs. Varje delkurs examineras med tentor och du får ett betyg för varje delkurs som sedan vägs ihop till ett slutbetyg för hela kursen Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

  Under delkurserna undervisas du i Garnisonen, Karlavägen 104, det är vanliga storföreläsningar med hela studentgruppen, men även mindre seminarier i grupper.

  Delkurser

  Du läser fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng efter varandra. Du får betyg på varje delkurs och dessa vägs sedan samman till ett slutbetyg på hela kursen.

  Medier i tid och rum

  Delkursen behandlar olika mediers och kommunikationsformers framväxt och aktuella utveckling, främst i Sverige, samt de rättsliga ramar och ekonomiska förhållanden som kännetecknar dagens mediesystem. Såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv inbegrips.

  Medier, kultur, samhälle 1

  Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället, och kunskap om hur synsätten på medier förändrats över tiden. En överblick ges över hur medieforskningen har växt fram inom två skilda teoritraditioner, dels den s k huvudfåran, med betoning på effektforskning, dels den kritiska traditionen.

  Medier, kultur, samhälle 2

  Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället och hur medier kan belysas från olika perspektiv. Delkursen fokuserar på några centrala teman i dagens medieforskning, som genus, klass, etnicitet, synen på informationssamhället, och Internets sociala betydelse.

  Internet och digitala medier

  Delkursen syftar till att ge en grundläggande orientering om de centrala frågor och teorier som framväxten av nya medieteknologier har gett upphov till. Nyckelbegrepp om nya medier, vilka gör anspråk på att definiera de särdrag som utmärker fältet nya medier som helhet, behandlas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad förekursstart.

  Studera med funktionsnedsättning

  För dig som studerar med varaktig funktionsnedsättning finns olika stödformer på Stockholms universitet. Det är viktigt att du i samband med att du blir antagen till kursen ansöker om stöd. Läs mer här om det stöd du kan få
   
  Tips, råd och stöd för dina studier

  Att komma direkt från gymnasiet eller inte ha högskolevana är inte ovanligt på grundkurser på Stockholms universitet. Det går ofta bra att komma in i det lite nya sättet att plugga. Men det finns en massa stöd att få för att underlätta studierna. Studievägledaren på institutionen hjälper med tips på studieteknik, men också universitetets resurser är väldigt bra, som Studie- och språkverkstaden. Läs mer här om dem.

  Examination

  Medier i tid och rum, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen och skriftlig gruppuppgift.

  Medier, kultur och samhälle I, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen och muntlig presentation av gruppuppgift.

  Medier, kultur och samhälle II, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig hemtentamen och muntlig presentation av gruppuppgift.

  Internet och digitala medier, 7,5 hp

  Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 
  A    = Utmärkt 
  B    = Mycket bra 
  C    = Bra 
  D    = Tillfredsställande 
  E    = Tillräckligt 
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt 
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser. Bokstavsbetygen A-Eomvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt. 
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatorier. 
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. 
  f.    Komplettering av examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fåttbetyget Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
   

  Examinator

  Examinatorer HT20

  Examinatorer VT21

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Behöver du talböcker? Det kan ta 8 veckor att läsa in. Beställ i god tid!

  Har du läs- och skrivsvårigheter exempelvis och har ansökt i NAiS och beviljats stöd kan du få tillgång till talbokstjänst. Viktigt att du kollar igenom kurslitteraturlistan och ser efter om kursböckerna och texter finns inlästa eller är i elektronisk form som kan läsas av talsyntes. Annars måste du beställa inläsning.

  Läs mer om talböcker här

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Medie- och kommunikationsvetenskap

  Studier i medie-­ och kommunikationsveten­skap vid Stockholms universitet ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Utbildningen ger goda förutsättningar för att jobba med kvalificerad omvärldsbevakning där medier och medieanvändning står i fokus.

  Bygg din egen examen med kursen

  Medie- och kommunikationsvetenskap kan du läsa till en kandidatexamen genom "fristående kurser". Då har du Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Du kommer behöva 90 högskolepoäng till och det står dig fritt att välja både ämne och kurs. Varför inte kombinera med språk, marknadsföring, konstvetenskap t ex? Tala med vår studievägledare för att få tips.

  Förslag till studiegång för att läsa till kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap:

  1. Läs Medie- och kommunikationsvetenskap I och

  Medie- och kommunikationsvetenskap II

  (totalt 60 hp).

  2. Läs 30 hp valfria kurser/ämnen.

  3. Läs kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp (inklusive kandidatuppsats 15 hp)

  4. Läs 60 hp valfria/kurser ämnen.

  Annan väg till examen:
  Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen.

 • Kontakt