Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

Kandidatkurs i MKV med examensarbete (kandidatuppsats)

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras både traditionella massmedier (press, radio och tv) ochnya medieformer, med fokus på mediers roller och betydelser i samhälle och kultur. Kandidatkursen ger fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder för att kritiskt analysera medieproduktion, medieinnehåll och medieanvändning i ett självständigt examensarbete.
 

 • Kursupplägg

  Delkurs 1: Vetenskaplighet, teori och metod, 15 hp

  Delkursen består av tre moment. Det första behandlar teoretiska och metodologiska utgångspunkter förvetenskaplighet i studier av medierad kommunikation. Olika human- och samhällsvetenskapliga ansatser diskuteras inom ramen för en orientering i modern vetenskapsteori. Moment två och tre innehåller alternativa valfria fördjupningar och specialiseringar inom teori respektive metod. Specialiseringarna omfattar centralateori- och metodområden inom medie- och kommunikationsvetenskapen, och väljs med hänsyn till det planerade examensarbetet. 

  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp

  I delkursen genomförs, enskilt eller parvis, en självständig undersökning inom medie- och kommunikationsvetenskap med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare delkurser. Undersökningen inbegriper egen insamling och självständig och kritisk analys av data.Undersökningsproblem väljs i samråd med handledare.

  Undervisning

  Delkurs 1: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska.

  Delkurs 2: Undervisningen sker i form av individuell handledning, grupphandledning och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska.

  Examination

  Delkurs 1: Vetenskaplighet, teori och metod, 15 hp

  Delkursen examineras genom tre individuellt författade seminarieartiklar, vilka redovisas och diskuteras påseminarier.

  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp

  Delkursen examineras genom författandet av ett examensarbete, muntlig och visuell presentation och försvarav det egna examensarbetet samt opponering på annan students examensarbete vid seminarier.

  b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A    = Utmärkt 
  B    = Mycket bra 
  C    = Bra 
  D    = Tillfredsställande 
  E    = Tillräckligt 
  Fx = Otillräckligt 
  F    = Helt otillräckligt 
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.
  d.    För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser. Slutbetyg på hel kurs sätts genomatt delkursernas bokstavsbetyg A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal, förutom detta väger betyget på examensarbetet tyngre, och viktas 1,5 gånger övriga delkurser. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt.
  För att få betyg på respektive delkurs krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt närvarokrav och avklarade obligatoriska uppgifter (kurskrav).
  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp 
  Kurskrav: Efter seminariebehandling ska examensarbetet revideras och lämnas in i slutversion inom två veckor.
  Närvaro vid minst två seminarier förutom försvar av det egna examensarbetet och opponering på annan students examensarbete. 
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompensationsuppgift.
  e.    För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ettexaminationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E på ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått Fx eller F på prov två gånger av samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. 
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
  f.    Komplettering av examensarbetet och andra examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger näragränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Studenten erbjuds vid behov av komplettering en kortare handledning.
  g.    Student som påbörjar examensarbetet har rätt till 8 timmar handledningstid (kontakttid).
  h.    Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: förståelse av denförelagda uppgiften, genomförande av undersökningen, beakta gällande forskningsetiska normer, kunskap om metoder, teoretisk bakgrund och tidigare forskning inom området, tolkning och analys av resultaten, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet, muntlig och skriftlig presentation av eget arbete samt muntlig presentation, opposition och värdering av annat motsvarande examensarbete på seminarium. Betygsättning på examensarbetet sker med hänsyn taget till att studenten måste lämna in en reviderad slutversion efter försvar av det egna arbetet. Betyget som sätts efter seminariebehandling ändras alltså inte när slutversionen lämnats in.
  i.    Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, skaalltid göras hos institutionsstyrelsen. Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov. Se ovan under e) där reglerna för detta anges.
  j.    Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätttill mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.
   

  Examinator

  Examinatorer HT20

  Examinatorer VT21

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se