Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Metod, design och analys

Kursen Metod, design och analys ger studenten möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse för centrala metod- och designfrågor som aktualiseras i samhällsvetenskaplig forskning.

I kursen problematiseras relationen mellan forskningsfrågor, val av design, datainsamlingstekniker samt olika analysmetoder utifrån relevant forskning.

Kursen ingår som obligatorisk kurs i institutionens master- och magisterprogram.

Inom kursen är det två seminarier för alla. Föreläsningar spelas in och deltagande kan ske exvis via Skype.

Fördjupningsinriktning väljs från fyra olika metodologiska ansatser: Diskurs/textanalys, Empirisk fenomenologisk psykologisk metod, Kvantitativ metod, Fält- och praxisnära studiedesign. Alla fördjupningsinriktningar har två-tre seminarier. Fysisk närvaro är inte obligatorisk enligt kursplan, men önskvärt.