Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv

Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade insikter om hur makt tar sig olika uttryck i samhället i stort som i vardagliga situationer.

I kursen väcks frågor om hur olika mekanismer i form av kollektiva och individuella koder och föreställningar, som kan vara mer eller mindre synliga, påverkar våra handlingar i konkreta situationer. Teoretiskt hämtas inspirationen från bland annat Pierre Bourdieu och perspektiv som rör genus. Perspektiv och begrepp i kursen relateras till praktiker och egna erfarenheter från till exempel yrkeslivet.