Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält

Kursen behandlar frågor om hur undervisning och lärande kan studeras ur olika designorienterade forskningsansatser.

I kursen presenteras såväl metoder för att bedriva didaktisk designforskning som teorier för att studera lärande som social praktik. I kursen uppmärksammas vad som karakteriserar olika forskningsansatser och teoriers förklaringsvärde. Vidare uppmärksammas problem, frågor och kunskapsbidrag inom forskningsstudier med relevans for didaktik som kunskapsområde och forskningsfält. Litteratursökning och innebörder av kritisk granskning av forskning behandlas. Forskningsetiska problem och dilemman problematiseras i relation till forskningsetiska regler och riktlinjer inom ämnesdisciplinen.