Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält, 7,5 hp

Om kursen

I kursen presenteras forskning och teorier om lärande som social praktik. I kursen urskiljs vad som karakteriserar aktuella teoriers förklaringsvärde och forskningens tillämpbarhet avseende studier av interaktion i klassrum. Kursen behandlar frågor om hur undervisning och lärande organiseras, hur innehåll avgränsas och representeras i interaktion samt hur såväl analoga som digitala redskap skapar villkor för interaktion- och lärandeprocesser i olika miljöer. Litteratursökning inom kunskapsområden för didaktisk design som forskningsfält behandlas. Utgångspunkter för och innebörder av kritisk granskning av forskning belyses. Forskningsetiska problem/dilemman problematiseras i relation till forskningsetiska regler och riktlinjer inom ämnesdisciplinen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen