Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga

Kursen behandlar barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa med ett särskilt fokus på ojämlikhet mellan grupper och sociala bestämningsfaktorer i familj och skola.

Den åldersgrupp som fokuseras är barn och ungdomar i skolåldern. Kursen tar upp begrepp och perspektiv av relevans för psykisk hälsa samt exempel på mätmetoder och mått för att beskriva den psykiska hälsan. Kursen berör även olika insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. De familjerelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till barns och ungdomars psykiska hälsa är sociodemografiska faktorer och sociala relationer. De skolrelaterade förhållanden som fokuseras och sätts i relation till barns och ungdomars psykiska hälsa rör skolan som arbetsmiljö respektive som social miljö.

Denna kurs läses inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.

  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk, och frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information kring undervisning hänvisas till kursbeskrivningen: PH06G0 Kursbeskrivning HT2021 (513 Kb) .

   

  Kursansvariga

  Viveca Östberg och Sara Brolin Låftman

  Examination

  Lärandemålen examineras genom en hemtentamen.

  Aktivt deltagande vid seminarierna är ett kurskrav. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Examinationen sker på svenska.

  Betygskriterier meddelas skriftligen via Athena, senast i samband med kursstart.

  Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Viveca Östberg och Sara Brolin Låftman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

  Schemat finns även tillgängligt i Kursbeskrivningen (se rubriken Kursupplägg längre upp på denna sida).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga:
  Viveca Östberg och Sara Brolin Låftman

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap