Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration, integration och hälsa

Kursen ger kunskaper i migration- och integrationsprocesser ur ett folkhälsoperspektiv.

Syftet är att genom tillämpning av teoretiska begrepp och perspektiv på individ-, grupp- och samhällsnivå, i kombination med en genomgång av metodologiska tillvägagångssätt, illustrera sambandet mellan migration och hälsa. Efter genomförd kurs förväntas studenten ha en övergripande bild av hälsan och ohälsan bland individer med utländsk bakgrund. Kursen omfattar olika typer av hälsoutfall och hur dessa påverkas av olika faktorer relaterade till sociala bestämningsfaktorer kopplade till migrationsprocess eller migrationsstatus. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden men kursen behandlar även internationella förhållanden. Särskilt fokus läggs på hur livsvillkor i ursprungslandet, under migrationsprocessen samt i det nya hemlandet hänger samman med välbefinnande, hälsorelaterade beteenden, sjukdom och dödlighet bland migranter och deras barn. Inom ramen för kursen belyses även senare tids migrationsmönster i Europa och hur den ökande migrationen av nya sårbara grupper, inklusive ensamkommande barn och ungdomar samt flyktingar, relaterar till folkhälsa.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Detaljerad information om kursen hittar du i kursbeskrivningen:  PH07G0 Kursbeskrivning 2021 (205 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Närvaro vid undervisningstillfällen är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig här senast en månad innan kursen startar.

  Kursansvarig

  Fabrizia Giannotta och Alexander Miething

  Examination

  Lärandemål 1 examineras genom ett flervalstest.

  Lärandemål 2-3 examineras genom en hemtentamen.

  Aktivt deltagande vid seminarierna är ett kurskrav. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Examinationen sker på svenska.

  Betygskriterier meddelas i Athena senast i samband med kursstart.

  Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Ylva B. Almquist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

  Schemat finns även tillgängligt i Kursbeskrivningen (se rubriken Kursupplägg längre upp på denna sida).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Ylva B. Almquist: tema2.publichealth@su.se

   

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap