Migration, integration och hälsa, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar migration- och integrationsprocesser ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Särskilt fokus läggs på hur livsvillkor i ursprungslandet, under migrationsprocessen såväl som i det nya hemlandet hänger samman med välbefinnande, hälsorelaterade beteenden, sjukdom och dödlighet bland migranter och deras barn. I kursen belyses även senare tids migrationsmönster i Europa och hur den ökande migrationen av nya sårbara grupper, inklusive ensamkommande barn och ungdomar samt flyktingar, relaterar till folkhälsa. Teoretiska begrepp och perspektiv på individ-, grupp-, och samhällsnivå granskas, i kombination med en genomgång av metodologiska tillvägagångssätt.

Om ämnet: Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på kopplingarna mellan samhälle och hälsa. Dessa kopplingar studeras både på samhälls-, grupp- och individnivå, men även kopplingar mellan dessa nivåer är centrala. Centralt är därmed dels länkar mellan makro och mikro, där samhällets strukturer och individuella biologiska processer utgör ändpunkterna, dels processer över livscykeln.

På Institutionen för folkhälsovetenskap ges masterprogrammet "Population health: Societal and individual perspectives" 120 hp. Med utgångspunkt i aktuell internationell forskning ger masterutbildningen en bred kunskap i folkhälsa och en fördjupad förståelse för hur hälsa är relaterat till individuella egenskaper och samhällets organisering. Utifrån ett livsförloppsperspektiv och med fokus på internationell hälsa behandlar utbildningen hela kedjan från biologiska processer till välfärdspolitik, där kopplingar till ojämlikhet i hälsa lyfts fram.

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för folkhälsovetenskap