Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap

Kursen syftar till att ge studenten teoretisk kunskap om grundläggande kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap samt praktiska färdigheter i insamling, analys, tolkning och presentation av kvantitativa data.

Centrala teman i kursen är mätning, analys, tolkning och presentation. Mätning handlar om processen genom vilken relevanta folkhälsodata kvantifieras och görs tillgängliga. Fokus ligger här på olika typer av studiedesign samt metoder för insamlande av data. Analys handlar om processen genom vilken det kvantitativa datamaterialet bearbetas på ett för frågeställningen relevant vis. Fokus ligger här på grundläggande statistiska begrepp och metoder. Tolkning handlar om processen att, utifrån kvalitetskriterier, kritiskt granska och resonera kring resultatens sannolikhet och betydelse. Presentation handlar om hur resultaten av kvantitativa analyser av folkhälsodata görs tillgängliga. Här lär sig studenten att presentera kvantitativa data och analyser på sätt som är enkla att förstå för mottagaren.

Kursen är byggd kring ett antal fall, samtliga hämtade ur folkhälsovetenskapen. Fallen illustrerar delvis olika aspekter av kursens centrala teman men lyfter samtidigt fram gemensamma frågeställningar och principer inom kvantitativ metod. Studenterna kommer ha tillgång till datamaterial från dessa fall, och kursen lägger stor vikt vid praktiskt arbete med data med hjälp av lämpligt statistikprogram.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.