Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap

Kursen syftar till att ge studenten teoretisk kunskap om grundläggande kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap samt praktiska färdigheter i insamling, analys, tolkning och presentation av kvantitativa data.

Centrala teman i kursen är mätning, analys, tolkning och presentation.

Mätning handlar om processen genom vilken relevanta folkhälsodata kvantifieras och görs tillgängliga. Fokus ligger här på olika typer av studiedesign samt metoder för insamlande av data.

Analys handlar om processen genom vilken det kvantitativa datamaterialet bearbetas på ett för frågeställningen relevant vis. Fokus ligger här på grundläggande statistiska begrepp och metoder.

Tolkning handlar om processen att, utifrån kvalitetskriterier, kritiskt granska och resonera kring resultatens sannolikhet och betydelse.

Presentation handlar om hur resultaten av kvantitativa analyser av folkhälsodata görs tillgängliga. Här lär sig studenten att presentera kvantitativa data och analyser på sätt som är enkla att förstå för mottagaren.

Kursen är byggd kring exempel som är relevanta för folkhälsovetenskapen. Föreläsningarna ger den teoretiska grunden. Seminariet fördjupar kunskapen gällande begrepp som studiedesign, analys och tolkning. Datamaterialen i övningarna illustrerar olika aspekter av folkhälsa men lyfter samtidigt fram gemensamma principer inom kvantitativ metod. Kursen lägger stor vikt vid praktiskt arbete med data med hjälp av statistikprogrammet SPSS.

Kursen ges inom Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar, ett lärarlett seminarium samt praktiska dataövningar.

  Närvaro vid seminariet samt datorövningarna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen vilken kommer att finnas tillgänglig på denna sida senast en månad före kursstart.

  Kursansvarig

  Tove Sohlberg

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig redovisning och en individuell salstentamen.

  Kursen examineras även genom deltagande på seminariet och dataövningarna.

  Examinationen sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Jonas Landberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt schemat för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap