Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om grundläggande kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap samt praktiska färdigheter i insamling, analys, tolkning och presentation av kvantitativadata.

Centrala teman i kursen är mätning, analys, tolkning och presentation. Mätning handlar om processen genom vilken relevanta folkhälsodata kvantifieras och görs tillgängliga. Fokus ligger här på olika typer av studiedesign samt metoder för insamlande av data. Analys handlar om processen genom vilken det kvantitativa datamaterialet bearbetas på ett för frågeställningen relevant vis. Fokus ligger här på grundläggande statistiska begrepp och metoder. Tolkning handlar om processen att, utifrån kvalitetskriterier, kritiskt granska och resonera kring resultatens sannolikhet och betydelse. Presentation handlar om hur resultaten av kvantitativa analyser av folkhälsodata görs tillgängliga. Här lär sig studenten att presentera kvantitativa data och analyser på sätt som är enkla att förstå för mottagaren.

Kursen är byggd kring ett antal fall, samtliga hämtade ur folkhälsovetenskapen. Fallen illustrerar delvis olika aspekter av kursens centrala teman men lyfter samtidigt fram gemensamma frågeställningar och principer inom kvantitativ metod. Studenterna kommer ha tillgång till datamaterial från dessa fall, och kursen lägger stor vikt vid praktiskt arbete med data med hjälp av lämpligt statistikprogram.

 • Kursupplägg

  Mer information om kursen hittar du i kursbeskrivningen:  PH10G1 Kursbeskrivning 2021 (131 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar samt lärarledda seminarier och praktiska dataövningar.
  Närvaro vid seminarier och dataövningar är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genomersättningsuppgifter.
  Undervisningen sker på svenska. Kurslitteraturen är delvis på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, vilken finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursansvarig

  Tove Sohlberg och Emelie Thern

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift, en gruppredovisning och en individuell salstentamen.

  Examinationen sker på svenska.

  Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Ylva B. Almquist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

  Schemat finns även tillgängligt i Kursbeskrivningen (se rubriken Kursupplägg längre upp på denna sida).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga

  Tove Sohlberg och Emelie Thern

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå
  Programkoordinator kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap