Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning

Människors hälsa påverkas av individuella förutsättningar, men också av samhällets strukturer och organisering, och samspelet mellan dessa faktorer.

I den här kursen adresseras frågor som: Hur ser hälsan ut i befolkningen, och hur fördelar den sig mellan grupper? Vilka sociala faktorer påverkar människors hälsa och skillnader i hälsa? Hur kan samhället främja folkhälsan och jämlikhet i hälsa?

Kursen introducerar olika folkhälsoproblem och beskriver deras förekomst och utveckling över tid samt skillnader mellan grupper (t.ex. med avseende på kön och socioekonomisk position). I kursen diskuteras även folkhälsoproblem i livets olika stadier och hur ohälsa kan ackumuleras över livsloppet och generationer.

Studenten får lära sig grundläggande epidemiologiska begrepp för att beskriva sjukdomars utbredning i befolkningen. Vidare inkluderar kursen en grundläggande översikt kring sociala faktorers betydelse för hälsa inom livsloppet och över generationer. Studenten introduceras till centrala teoretiska och empiriska aspekter av ojämlikhet i hälsa, och till olika förklaringsmodeller kring hur skillnader i hälsa mellan sociala grupper uppstår.

Kursen diskuterar också betydelsen av samhällets styrning och organisering för människors liv och hälsa, med fokus på lokala, regionala och nationella nivåer, men även på olika internationella organ och beslutsstrukturer. Särskilt kopplas folkhälsofrågorna till arbetet för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på enegelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:

  PHS Kursbeskrivning PH12G0 HT22 (251 Kb)

  Kursansvarig

  Viveca Östberg

  Examination

  Kursen examineras genom tre webbaserade flervalstest och en individuell skriftlig hemtentamen.

  Examinationerna sker på svenska.

  Mer information om kunskapskontroll och examination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Viveca Östberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Registrerade studenter kommer även åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå