Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Individuell fördjupningskurs i folkhälsovetenskap

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupad kunskap om ett avgränsat område inom folkhälsovetenskap.

Målet är att studenten ska kunna besvara en problemformulering, samt redogöra för och diskutera centrala teorier, metoder och tidigare forskning inom valt område. Vidare ska studenten kunna söka och välja ut relevant litteratur, samt kritiskt granska och värdera litteraturen.

I samråd med lärare väljer studenten ett specifikt område att fördjupa sig i och identifierar en problemformulering av relevans för området. Valt område och problemformulering ska stämmas av med kursansvarig. Med hjälp av litteraturgenomgång skriver studenten en självständig essä.