Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samtida utmaningar inom marknadskommunikation

Kursen fokuserar på samtida utmaningar inom området marknadsföringskommunikation i samhället idag.

Marknadskommunikationsfältet förändras kontinuerligt för att i ljuset av större samhällsförändringar. Sådana samhällsförändringar kan göra etablerade metoder i marknadskommunikation föråldrade och i behov av att uppdateras.
Kursen introducerar ett antal olika områden som återspeglar samtida utmaningar inom marknadskommunikation. Potentiella områden som täcks kan, men behöver inte, vara den ökande digitaliseringen och globaliseringen, liksom den ökade fokusen på hållbarhet.

Syftet med kursen är å ena sidan att introducera studenter till teoretiska ramverk för analys av utmaningar inom marknadskommunikation i företag liksom i samhället i stort. Å andra sidan syftar kursen till att introducera och kritiskt reflektera över empiriska implikationer av samtida utmaningar för marknadskommunikation.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuell kursuppsats.
  2. Grupparbete.
  3. Aktivt seminariedeltagande.
  4. Individuella seminarieuppgifter.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Susanna Molander