Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap

Kursen behandlar aktuell teori och empiri rörande emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap.

Några områden som avhandlas är centrala frågor och kontroverser inom emotionsteorier, uttryck och perception av emotioner, musikaliska och estetiska emotioner, emotioners roll i kognitiva processer (t.ex. minne, inlärning och beslutsfattande), emotioner och socialt beteende, belöning, stress och ångest, emotionsreglering, samt genetiska faktorer.

Kursen syftar också till att ge kunskap om individuella och åldersrelaterade skillnader i emotionella processer. Litteraturen omfattar human- såväl som djurstudier. Kursen behandlar också de metoder som används för att studera emotionella fenomen.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2021 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap, 7,5 hp, HT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Varje vecka läser och diskuterar vi empiriska och översiktsartiklar som hör till ämnesområdet.

  Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Studenten skall efter genomgången kurs skriftligt och muntligt kunna redogöra för, analysera och kritiskt reflektera över:

  • grundläggande teorier, begrepp och forskningsfynd inom de områden av emotionspsykologi som har tagits upp i kursen.
  • de biologiska grunderna för de emotionella funktioner som har tagits upp i kursen.
  • de grundläggande metodologiska utmaningarna inom ämnesområdet.

  Examination

  Kursen examineras fortlöpande genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarierna, samt muntliga seminariepresentationer.

  Kurskrav/obligatoriska delar

  1. Aktivt deltagande i samtliga seminarier.
  2. Inlämning av minst 3 diskussionsfrågor som utgår från litteraturen inför varje seminarietillfälle.
  3. Ledning av minst 2 seminarier tillsammans med andra studenter under kursen. Seminarieledning innefattar muntlig presentation av den litteratur som ingår till aktuellt seminarietillfälle.

  Studenter som missat ett eller flera av kursens obligatoriska seminarier erbjuds kompletteringsuppgift.

  Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

   För utförligare information, se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Håkan Fischer, hakan.fischer@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen erbjuds som valbar kurs inom Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp.

  Kursen ges endast om tillräckligt många registrerar sig på kursen.

  Kontakta expeditionen om du vill gå kursen!

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning