Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklingspsykologi, 3: Vuxenliv och åldrande

Kursen avhandlar grunderna för vuxenutvecklingens och åldrandets psykologi, och hur denna kan ses i skärningspunkten mellan biologisk, kognitiv och social utveckling i vuxen ålder.

Studenterna får kritiskt granska traditionella och samtida teorier samt forskningsresultat kring denna utveckling. Kursen skall ge en grund för psykologisk praktik genom att bidra med en bättre förståelse för, och ökad förmåga att möte vuxna i olika faser i deras liv.

Kursen innehåller även ett inslag av träning i samtalsfärdigheter, med både teoretisk och tillämpade inslag.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 2 i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Utvecklingspsykologi, 3: Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp, VT 2024 (315 Kb)  (på engelska)

  Intervjuövning, VT 2024 (192 Kb)

  Undervisning

  Studenterna kan förvänta sig varierande lärandeaktiviteter såsom föreläsningar som varvas med deltagande i diskussioner under dessa tillfällen.

  I kursen ingår genomförande av intervju. Denna i likhet med tillhörande grupparbete, deltagande i seminarier och författande av intervjurapporten är obligatoriska kurskrav som tydligt speglar ovan beskrivna förväntade studieresultat.

  Intervjun kan studenterna fullgöra individuellt istället för i grupp, efter överenskommelse med kursansvarig.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt värdera den vetenskapliga grunden och nyckelbegrepp som rör utvecklingspsykologiska aspekter av övergången till vuxenliv. Däri ingår förändringar i vuxnas kognition, personlighetsutveckling, social och emotionell utveckling samt förändringar i sociala förhållanden och familjeförhållanden i vuxenperioden
  • redogöra för på vilket sätt individuella skillnader framträder och kulturella mönster uppstår i dessa huvudsakliga områden för vuxenutveckling
  • beskriva och reflektera över åldrandeprocessen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv
  • tillämpa fallstudiemetodik för att belysa olika aspekter av mänsklig utveckling
  • redogöra för och använda generiska samtalsfärdigheter, samt däri reflektera kring eget praxisutövande i professionellt syfte.

  Examination

  Examination sker i form av individuella skriftliga prov. Formen för detta och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för kursen, senast vid kursstart.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Hui-Xin Wang, huixin.wang@su.se, Eric Pakulak, eric.pakulak@buv.su.se, och Martin Oscarsson (intervjuövning), martin.oscarsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet