Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Personlighetspsykologi

Kursen fokuserar på olika förklaringsmodeller av den variation och likhet mellan individer vi lägger i begreppet personlighet.

Samspelet mellan situationella faktorer och stabila egenskaper belyses som centrala psykologiska aspekter. Relevanta personlighetspsykologiska teorier tas upp (t.ex. biologiska teorier, egenskapsteori, humanistisk teori, psykodynamisk teori, existentialistisk teori) och diskuteras även utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Psykiska funktioner som motivation, emotion och kognition och deras relevans för personlighetspsykologins innehåll belyses. Likaså diskuteras personlighetsutvecklingen utifrån ett longitudinellt perspektiv.

Kursen tar även upp olika sätt att mäta personlighetsegenskaper och belyser spänningen mellan mätning av stabilitet och förändring.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 3 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Personlighetspsykologi, 7,5 hp, VT 2024 (190 Kb)  Ny version 4 april.

  Forskningsintervju, VT 2024 (206 Kb)  Ny version 4 april.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Utöver detta kommer studenterna kontinuerligt under kursens gång att självständigt arbeta (individuellt eller i mindre grupper) med uppgifter och litteratur.

  Delar av undervisningen är obligatoriska. Detta specificeras i kursanvisningarna eller schemat. Det kan även finnas obligatoriska uppgifter inför seminarierna/workshops (om specificerad av läraren eller i schemat/kursanvisningarna). All undervisning i momentet kvalitativ forskningsintervju är obligatorisk och måste tas i rätt ordning, eftersom de senare tillfällen förutsätter de förgående tillfällen.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp, idéer och metoder inom olika personlighetsteoretiska huvudinriktningar.
  • redogöra för grundläggande kunskap inom forskning kring personlighetsutveckling.
  • diskutera, jämföra och utvärdera olika personlighetsteorier med avseende på grundläggande antaganden och människosyn.
  • integrera de olika perspektiv och forskningsspår till en övergripande syn på personlighet och personlighetsutveckling.
  • självständigt kunna applicera relevanta teorier inom ett personlighetspsykologiskt resonemang.
  • tillämpa personlighetsteoretiska modeller till verkliga situationer och för analys av fallexempel.
  • visa grundläggande kunskap om hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan relatera till personlighet och personlighetsutveckling.
  • tillämpa grunderna för kvalitativ forskningsintervjumetodik på basis av generiska samtalsfärdigheter.
  • transkribera, bearbeta och redovisa en kvalitativ forskningsintervju.

  Examination

  Momentet personlighetspsykologi examineras genom en skriftlig hemtentamen. Löpande examination sker genom närvaro och deltagande vid obligatoriska kurstillfällen, samt genomförandet av specificerade obligatoriska uppgifter.

  Momentet kvalitativ forskningsintervju examineras genom en skriftlig uppgift i form av en kvalitativ databearbetning av en transkriberad intervju. Detaljerade anvisningar ges vid kursens start.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se, och Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet