Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredning och åtgärder avseende individen, 2: Juridik och etik för psykologer

Kursen skall ge en allmän orientering om lagstiftning och organisation inom arbetsliv, socialpolitik och sjukvård, samt skapa beredskap för att på egen hand kunna söka kunskap rörande den lagstiftning och organisation som bestämmer en viss verksamhet.

Psykologens och klientens situation inom olika verksamhetsområden belyses med utgångspunkt från gällande organisatoriska och rättsliga ramar. Undervisningen skall vidare ge kunskap i sekretesslagstiftning. Därtill berörs grundläggande etiska principer och hur de reflekteras i lagstiftning och praktik.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 5 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Utredning och åtgärder avseende individen, 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp, VT 2024 (163 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Obligatoriska delar av undervisningen specificeras i kursbeskrivningen. Kurskrav är aktivt deltagande vid seminarium och gruppövningar.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och redogöra för institutioner inom offentlig förvaltning där psykologer är verksamma, vad gäller dessa verksamheters syfte och organisation.
  • redogöra för aktuella lagar och förordningar som är relevanta för psykologisk yrkesutövning i det svenska samhället.
  • redogöra för rättsliga och etiska aspekter på ansvar, kompetens, sekretess och mänskliga rättigheter, samt förstå och analysera samspelet mellan rättsliga och etiska regler och deras konsekvenser för yrkesutövningen.

  Examination

  Examination sker i form av aktivt deltagande i obligatoriska inslag, individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten där det ingår både muntlig och skriftlig redovisning.

  Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för kursen, senast vid kursstart.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet